Informacja o środkach niewykorzystanych

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Aktualności NGO / Informacja o środkach niewykorzystanych

Burmistrz Wadowic informuje, że w ramach środków zaplanowanych na realizacje Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 pozostały niewykorzystane środki, o które można się ubiegać w trybie art. 19a ustawy.

KULTURA:

  1. Upowszechnianie kultury na terenie Gminy Wadowice poprzez zajęcia oraz warsztaty edukacyjne (np. plastyczne, teatralne, muzyczne) – 4.140 zł
  2. Dofinansowanie udziału wkładu własnego organizacji w projekcie z zakresu kultury zgłaszanym do dofinansowania ze źródeł zewnętrznych w kwocie nie wyższej niż  20% wartości tego projektu – 12.840 zł

KULTURA FIZYCZNA:

  1. Organizacja imprez sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Wadowice lub w jej okolicy (na rzecz jej mieszkańców) – 2.000 zł
  2. Dofinansowanie udziału wkładu własnego organizacji w projekcie z zakresu kultury fizycznej zgłaszanym do dofinansowania ze źródeł zewnętrznych w kwocie nie wyższej niż  20% wartości tego projektu – 15.000 zł

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM:

  1. Dofinansowanie udziału  wkładu własnego organizacji w projekcie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym zgłaszanym do dofinansowania ze źródeł zewnętrznych w kwocie nie wyższej niż 20% wartości tego projektu, z zastrzeżeniem, że projekt musi być zgodny z zapisami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani Gminy Wadowice – 10.000 zł

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W ART. 3 UST. 3 USTAWY

  1. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych, w tym organizacja szkoleń oraz konsultacji w zakresie księgowości i prawa –16 zł

Wprowadzono: 11 października 2016

-