Informacja w sprawie dodatku dla gospodarstw domowych + wniosek

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / MOPS / Informacja w sprawie dodatku dla gospodarstw domowych + wniosek

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach informuje, że przyjmowanie wniosków o dodatek dla gospodarstw domowych odbywa w siedzibie tut. Ośrodka ul. E. i K. Wojtyłów 4, 34-100 Wadowice w pok. 1 ( parter).

julian hochgesang ihx1LdtnGXw unsplash scaled - Informacja w sprawie dodatku dla gospodarstw domowych + wniosek

Przypominamy, o możliwości składania wniosków za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez które rozumie się rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną lub za pośrednictwem  e-puap,  W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku dodatku dla gospodarstw domowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ( Dz. U. z 2022 poz. 1967) Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

3) kocioł olejowy

– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji (decyzja będzie wydawana w przypadku odmowy przyznania świadczenia, uchylenia oraz nienależnie pobranego dodatku dla gospodarstw domowych). Informacja o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych może być przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.

Wprowadzono: 21 września 2022

Pliki do pobrania: