Informacje na temat projektu „Dobry start 300 +”

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Pozostałe wiadomości / Informacje na temat projektu „Dobry start 300 +”

Z dniem 1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. 2018 poz. 1061), które realizowane będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach przy ul. E. i K. Wojtyłów 4.

Nie wcześniej jak od 01 lipca br. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” drogą elektroniczną:

 • za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (tj. przy pomocy Platformy Informacyjno – Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie www.empatia.mrpips.gov.pl/ czyli za pośrednictwem tzw. emp@atii). Droga ta umożliwia przeprowadzenie całego postępowania administracyjnego drogą elektroniczną,
 • banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji – jeśli tą drogą dana osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze z ewentualnymi załącznikami, wniosek ten zostanie przekierowany do systemu dziedzinowego danej gminy, która zobowiązana będzie wniosek dalej rozpatrywać w tradycyjnej formie pisemnej.

Nie wcześniej jak od 01 sierpnia br. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” w formie papierowej:

 • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wadowicach przy ul. E. i K. Wojtyłów 4
  w pokoju nr 1 w/wym. Ośrodka, w godz. od 7.00 do 15.00 (we wtorki do 16.00) – jeśli tą drogą dana osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze z ewentualnymi załącznikami, wniosek ten zostanie rozpatrzony w tradycyjnej formie pisemnej.

Informacje telefoniczne można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Wadowicach pod numerem telefonu: (33) 823 43 39 lub (33) 823 28 18 wew. 101, 103, 104, 105, 111, 113 w godzinach od 7.00 do 15.00 (we wtorki do 16.00).

Świadczenie „Dobry start” przysługuje:

 • obywatelom polskim;
 • cudzoziemcom:
 1. obywatelom Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii,
 2. jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
 3. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771), jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują
  z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,
 5. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:

– zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub

– dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1,
z późn. zm.- Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 6, str. 3, z późn. zm.),
z adnotacją „ICT”, wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, i gdy celem ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy
w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3 pkt 13b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach przez okres nieprzekraczający 90 dni w okresie 180 dni

– jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie dobry start w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku w związku
z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.

Wnioski o świadczenie dobry start w gminnym organie właściwym według miejsca zamieszkania składają:

 • rodzice,
 • opiekunowie prawni,
 • opiekunowie faktyczni dziecka,
 • osoby uczące się ( z wyłączeniem osób usamodzielnianych, o których mowa w ustawie
  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Wnioski o świadczenie dobry start w powiatowym centrum pomocy rodzinie według miejsca odpowiednio zamieszkania wnioskodawcy lub siedziby placówki składają:

 • rodziny zastępcze,
 • osoby prowadzące rodzinne domy dziecka,
 • dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,
 • osoby uczącym się będące osobami usamodzielnianymi, o których mowa w ustawie
  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

 • przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
 • przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

 • ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
 • ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem
  o niepełnosprawności.

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

 • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
 • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego
  (tj. klasa ”zero”).

Terminy składania i rozpatrywania wniosków w sprawie świadczenia dobry start:

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenie dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

Wnioski złożone po upływie terminu, czyli po 30 listopada danego roku, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenie dobry start złożonych wraz
z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenie dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Informacja o przyznaniu świadczenia dobry start będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej z e-maila: mops@wadowice.pl

Poniżej zamieszczone zostały aktywne linki wniosku o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”:

 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START

  https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/1.pdf

 2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU

https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/SDS_1Zv3.pdf

Wprowadzono: 19 czerwca 2018