Inicjatywa lokalna 2024 – rozpoczyna się nabór wniosków

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Inicjatywa Lokalna / Inicjatywa lokalna 2024 – rozpoczyna się nabór wniosków

Zachęcamy do składania wniosków w tegorocznej edycji inicjatyw lokalnych. Nabór prowadzony jest w terminie od 10 czerwca do 5 lipca 2024 roku.

inicjatywa - Inicjatywa lokalna 2024 – rozpoczyna się nabór wniosków

Inicjatywa lokalna to forma współpracy samorządu z mieszkańcami w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej. Jeśli mieszkańcy mają pomysł na konkretne, ważne dla swojej okolicy działania i chcą zaangażować się w ich wykonanie, mogą złożyć do Urzędu Miejskiego wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Inicjatywa lokalna musi dotyczyć jednego z następujących obszarów:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot lokalnych, obejmująca w szczególności budowę, rozbudowę, remont dróg, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego,
 • działalność charytatywna,
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • edukacja, oświata, wychowanie,
 • działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki,
 • ochrona przyrody, w tym zieleni miejskiej,
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne,

Kto może wystąpić z wnioskiem?

 • mieszkańcy gminy Wadowice bezpośrednio,
 • mieszkańcy gminy Wadowice za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie Gminy Wadowice.

Maksymalna wartość wkładu z budżetu Gminy: 5 000 zł. Gmina może zakupić usługi lub/i materiały niezbędne do realizacji zadania, użyczyć miejsce do realizacji zadania lub użyczyć sprzęt niezbędny do realizacji zadania, nie może natomiast przekazać wnioskodawcom dotacji na jej realizację. Ponadto wnioskodawcy nie mogą czerpać zysków z realizacji inicjatywy. Nie mogą także wskazywać podmiotów, którym urząd zleci wykonanie konkretnych usług. Należy też pamiętać, że działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej muszą być dostępne i bezpłatne dla odbiorców.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski na załączonym niżej formularzu można składać:

 1. W Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach (dziennik podawczy), Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice.
 2. Drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Wadowicach, Plac Jana Pawła II 23,
  34-100 Wadowice.
 3. Poprzez Platformę e-PUAP za pomocą profilu zaufanego opatrując go kwalifikowanymi podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP.

Termin przyjmowania wniosków

Od 10 czerwca 2024 roku do 5 lipca 2024 roku.

Kryteria oceny wniosków

Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej określone zostały w Uchwale nr LVI/528/2022 Rady Miejskiej w Wadowicach w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Dodatkowych informacji udziela:

Referat Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wadowicach, tel. 33 873 18 11 w. 263; pok. 16 (parter) oraz tel. 33 873 18 11 w. 104, pok. 35 (I piętro).

Do pobrania: 

 • Ogłoszenie o naborze wniosków w trybie inicjatywy lokalnej na 2024 rok,
 • Uchwała nr LVI/528/2022 Rady Miejskiej w Wadowicach w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
 • Zarządzenie Nr 0050.1258.2023.SS Burmistrza Wadowic z dnia 5 kwietnia 2023 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, wzoru wniosku, ramowego wzoru umowy, wzoru sprawozdania oraz wzoru karty oceny wniosku,
 • Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Wprowadzono: 10 czerwca 2024

Pliki do pobrania: