Odpady komunalne – możliwość zmiany danych w deklaracjach

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ochrony Środowiska / Odpady komunalne – możliwość zmiany danych w deklaracjach

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju oraz wynikających z tego faktu ograniczeń dot. zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w niektórych sektorach, informujemy o możliwości zmiany danych zawartych w deklaracji.

Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019 poz. 2010 z późn. zm.) w przypadku zmiany określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Co to oznacza faktycznie: otóż w zaistniałej sytuacji, wszyscy właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy złożyli do Urzędu Miejskiego w Wadowicach deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w związku z sytuacją epidemiczną byli zmuszeni do ograniczenia zakresu prowadzonej działalności lub całkowitego jej wstrzymania, a co za tym idzie, ilość wytwarzanych przez nich, w wyniku prowadzenia działalności, odpadów komunalnych uległa zmniejszeniu, mają możliwość złożenia deklaracji, która odzwierciedla obecną sytuację. Stosując się do powyżej przytoczonych zapisów ustawy, każdy właściciel nieruchomości, u którego w miesiącu marcu zaistniała sytuacja powodująca zmniejszenie ilości odpadów, powinien do dnia 10 kwietnia złożyć nową deklarację aby mieć możliwość zmniejszenia opłaty za miesiąc marzec i jeżeli sytuacja w kolejnych miesiącach się nie zmieni, to utrzymać taką zmienioną deklarację do momentu kiedy sytuacja nie powróci do normy. Po tym okresie należy złożyć kolejną deklarację obrazującą aktualny stan czyli zwiększyć ilość deklarowanych do odbioru odpadów.

Wzór deklaracji jest do pobrania pod linkiem: https://wadowice.pl/wp-content/uploads/2019/11/DO-2.pdf. Wypełnioną deklarację należy przesłać mailem na adres: um@wadowice.pl oraz dostarczyć oryginały dokumentów do Urzędu Miejskiego za pośrednictwem Poczty Polskiej lub osobiście.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy kontaktować się z Wydziałem Ochrony Środowiska pod nr tel.: 33 87 318 11 wew. 218, 224.

Wprowadzono: 25 marca 2020