[KONKURS] Burmistrz Wadowic ogłasza konkurs na stanowiska dyrektorskie w szkołach

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Pozostałe wiadomości / [KONKURS] Burmistrz Wadowic ogłasza konkurs na stanowiska dyrektorskie w szkołach

Zarządzenie Nr 0050.418.2016.ZOPO Burmistrza Wadowic z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach, Szkoły Podstawowej im. gen. Waleriana Czumy w Zawadce, Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Wadowicach, Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Wadowicach, Zespołu Szkół Nr 1 w Choczni, Zespołu Szkół Publicznych w Kleczy Dolnej, Zespołu Szkół Publicznych w Wysokiej.

Działając na podstawie art. 36a ust. 1 i 2, w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.), art. 26 ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 60 poz. 373 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych  placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436, z późn. zm.)

Burmistrz Wadowic zarządza, co następuje:

§ 1

Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach, Szkoły Podstawowej im. gen. Waleriana Czumy w Zawadce, Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Wadowicach, Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Wadowicach, Zespołu Szkół Nr 1 w Choczni, Zespołu Szkół Publicznych w Kleczy Dolnej, Zespołu Szkół Publicznych w Wysokiej w treści ustalonej w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.wadowice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wadowicach, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wadowicach, na tablicy ogłoszeń Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Wadowicach.

Link do ogłoszenie w BIP – kliknij tutaj

Wprowadzono: 9 maja 2016