Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wadowice na lata 2016-2023

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ogólno-Organizacyjny / Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wadowice na lata 2016-2023

Na podstawie art. 6 oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U.  z 2015 r. poz. 1777), Burmistrz Wadowic informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wadowice na lata 2016-2023.

Zakres konsultacji społecznych obejmuje sporządzony zgodnie z Uchwałą nr XXVII/204/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 października 2016 r. projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wadowice na lata 2016-2023. Program został opracowany dla wyznaczonego Uchwałą nr XXV/185/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 14 września 2016 obszaru rewitalizacji oraz zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.

Konsultacje mają na celu pozyskanie opinii i propozycji mieszkańców oraz interesariuszy rewitalizacji (art. 2 ust. 2 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015r.) dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wadowice na lata 2016-2023.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 10.03.2017r. do dnia 10.04.2017r. w następujących formach:

 1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

  a) drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@wadowice.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wadowice na lata 2016-2023”,

  b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Wadowicach, Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice z dopiskiem „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wadowice na lata 2016-2023

  c) bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach w godzinach pracy urzędu.

 2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji w dniu 6 kwietnia 2017 r. (miejsce i godzina spotkana zostaną podane do wiadomości w późniejszym terminie).
 3. Zbierania uwag ustnych w godzinach od 7.00 – 15.00, – Urząd Miejski w Wadowicach, Pl. Jana Pawła II 23, pokój nr 44.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt. 3) lub po upływie jego wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Burmistrz Wadowic.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wadowice na lata 2016-2023, projekt uchwały oraz Formularz konsultacyjny jest dostępny:

 • w wersji papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice, w godzinach pracy urzędu.
 • w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wadowicach (www.wadowice.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.malopolska.pl/umwadowice)

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy o której mowa w pkt. 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 10 marca 2017