Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Wadowice na lata 2021-2027

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych / Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Wadowice na lata 2021-2027

KONSULTACJE SPOŁECZNE

projektu Strategii Rozwoju Gminy Wadowice na lata 2021-2027

 

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) i art. 6 ust. 3 i 4 ustawy  z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. tj. z 2021r. poz.1057) Burmistrz Wadowic informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Wadowice na lata 2021-2027.

 

Konsultacje są prowadzone w celu przedstawienia projektu Strategii Rozwoju Gminy Wadowice na lata 2021-2027 oraz umożliwienie mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu strategii.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 28.06.2021r. do dnia 02.08.2021r.

 

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać:

  • Pisemnie za pomocą formularza opublikowanego na stronie internetowej gminy https://wadowice.pl/ wraz z projektem strategii oraz dostępnego w formie papierowej na dzienniku podawczym (Biuro Obsługi Mieszkańca) Urzędu Miejskiego w Wadowicach, Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice do dnia 2 sierpnia 2021 r. w następujący sposób:
    • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wadowicach, Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice, poprzez wrzucenie ich do specjalnego pojemnika umieszczonego na dzienniku podawczym
    • pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Wadowicach, Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice (decyduje data wpływu do Urzędu),
  • Elektronicznie w następujący sposób:

 

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane imieniem i nazwiskiem, złożone w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym lub po upływie jego wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Burmistrz Wadowic.

Wprowadzono: 28 czerwca 2021

Pliki do pobrania:

-