Lista projektów zgłoszonych do Budżetu Partycypacyjnego (Obywatelskiego)

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Budżet Obywatelski / Lista projektów zgłoszonych do Budżetu Partycypacyjnego (Obywatelskiego)

Zakończył się etap weryfikacji formalno-prawnej propozycji projektów zgłoszonych do Budżetu Partycypacyjnego (Obywatelskiego). Poniżej publikujemy listę tych z nich, które zostały dopuszczone do jesiennego głosowania, oraz tych, które z konkretnych powodów zostały odrzucone i nie mogą być dopuszczone do głosowania.

Część z propozycji projektów dopuszczonych do głosowania wymaga naniesienia przez Autorów poprawek. Rekomendacje dotyczą doprecyzowania niektórych zapisów w propozycji projektu lub też uwzględnienia koniecznych prac związanych z prawidłową realizacją projektu.

Przypominamy, że zgodnie z „Zasadami i trybem przeprowadzenia Budżetu Partycypacyjnego (Obywatelskiego)” wnioskodawca, który nie zgadza się z opinią dotyczącą dopuszczenia propozycji projektu do głosowania, może złożyć odwołanie do Burmistrza Wadowic w terminie do 7 dni od publikacji niniejszej informacji – pisemnie, na adres Urzędu Miejskiego w Wadowicach.

Propozycje projektów dopuszczonych do głosowania:

LP.

Nazwa projektu

Opis

Kwota w zł
po weryfikacji

Rekomendacje

1.

Infrastruktura i wyposażenie terenu wokół Domu Ludowego w Gorzeniu Dolnym

Lokalizacja obiektu i terenu wokół, który wart jest wypromowania, znajduje się na wzgórzu, od którego zaczyna się pasmo Beskidu Małego. Jest miejscem, które mieszkańcy Wadowic traktują jako teren spacerowy. Miejsce to jest idealną platformą widokową w bezpośredniej bliskości lasu. Uatrakcyjnia to spacery i wypoczynek czynny nie tylko mieszkańców Wadowic, ale także gości odwiedzających Wadowice.

 1. 452

2.

Twój pies, Twoja kupa

Trawniki bez nieprzyjemnych niespodzianek – to jest to! Dbajmy o estetykę naszej Gminy, sprzątając po swoich pupilach. Oddaj swój głos na ten projekt, aby idąc na spacer, móc posprzątać po psiaku. Zrób to również nie mając psa, aby inni mogli skorzystać z koszy na psie odchody i pozostawić porządek w każdym zakątku Gminy. Wszyscy wygramy, jeśli uda się zamontować kosze J

 1. 600

Rekomendacje dotyczą lokalizacji koszy na odpady.

3.

Przebudowa i modernizacja obiektu sportowego w Wysokiej

Przebudowa budynku i jego rozbudowa do wymagań Podokręgu Piłki Nożnej w Wadowicach oraz oczekiwań mieszkańców wsi Wysoka i Stanisław Górny na świetlicę dla integracji młodzieży i osób starszych.

 1. 000

4.

Fotowoltaika – słoneczna energia w Barwałdzie Dolnym, w Kleczy i na Zarąbkach

System fotowoltaiczny to zespół urządzeń przetwarzających energię światła słonecznego na energię elektryczną. To rodzaj energii odnawialnej, która zostanie zainstalowana na budynkach publicznych. Zgromadzone zasoby energii zostaną wykorzystane i zużytkowane na potrzeby własne obiektów, obniżając koszty ich utrzymania.

 1. 000

Rekomendacje dotyczą zmiany jednej lokalizacji.

5.

Fundusz ekologiczny gminy Wadowice

Borykamy się z problemem zanieczyszczenia powietrza. Chcąc go ograniczyć, proponuję Fundusz ekologiczny – wspierający działania ograniczające emisję w naszej Gminie. Fundusz będzie udzielał dotacji lub pożyczek na te działania, np. ogniwa fotowoltaiczne, transport bezemisyjny. Dodatkowym efektem będzie ograniczenie kosztów utrzymania nieruchomości lub eksploatacji urządzeń. Zadanie jest dostępne dla wszystkich mieszkańców Gminy. Proponuję, aby operatorem Funduszu była organizacja pozarządowa z Gminy Wadowice – wzmocni to aktywność obywateli.

 1. 000

Rekomendacje dotyczą zmiany nazwy projektu oraz uszczegółowienia jego zakresu.

6.

Moje pudełko życia

Projekt „Moje Pudełko Życia” polega na rozprowadzeniu wśród osób starszych „pudełek życia”, które w przypadku zagrożenia wymagającego szybkiej interwencji służb medycznych ułatwią uzyskanie przez ratowników potrzebnych informacji na temat ratowanej osoby i stanu jej zdrowia.

„Pudełko życia” zostanie ulokowane w mieszkaniu, w łatwym do zlokalizowania miejscu (np. w lodówce) i będzie zawierać niezbędne informacje.

Miejsce realizacji projektu – cała Gmina Wadowice, łączna liczna uczestników – 200 osób.

 1. 500

7.

Aktywny i zdrowy senior

Projekt zawiera dwa zadania:

 1. Gimnastyka   dla seniorów, która będzie obejmować zajęcia z gimnastyki rehabilitacyjnej i   prozdrowotnej. Zostanie zorganizowane pięć 20-osobowych grup uczestników z   Gminy Wadowice. Zajęcia będą prowadzone pod kierunkiem wykwalifikowanego   instruktora w remizach OSP lub w szkołach, w miejscowościach: Chocznia,   Wysoka, Klecza Dolna, Wadowice.
 2. Gimnastyka   AQUA SENIOR, czyli ćwiczenia w wodzie dla seniorów, którzy chcą poprawić   ogólny stan zdrowia i zwiększyć aktywność fizyczną.
 1. 300

8.

Chocznia na sportowo – nowe boisko ze sztuczną trawą!

Sport to zdrowie! Jeżeli aktywność na świeżym powietrzu jest Ci bliska, zagłosuj na ten projekt, który zakłada powstanie ogólnodostępnego boiska ze sztuczną trawą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Choczni. Celem inwestycji jest stworzenie bezpiecznego miejsca dla spędzania wolnego czasu mieszkańców całej gminy Wadowice.

 1. 000

Rekomendacje dotyczą utrzymania obecnej powierzchni boiska.

9.

Samoobsługowe stacje naprawy rowerów w gminie Wadowice!

Więcej udogodnień dla rowerzystów! Projekt zakłada zakup 4 stacji naprawy rowerów, w których można samodzielnie i za darmo naprawić sprzęt rowerowy. Urządzenia te będą zamontowane w różnych lokalizacjach na terenie całej gminy. Będzie można napompować koło, dokręcić pedały, błotniki, wyregulować hamulce itp. Już nie zaskoczy Cię drobna awaria Twojego jednośladu.

 1. 800

Rekomendacje dotyczą zmiany jednej lokalizacji.

10.

Zakup kontenera sanitarnego wraz z dostawą i montażem na terenie boiska sportowego LKS „AMATOR” BABICA

Zakup kontenera sanitarnego przyczyni się do poprawy warunków sanitarnych na boisku sportowym LKS „AMATOR” BABICA, wpłynie na komfort osób korzystających z obiektu w celach sportowych i rekreacyjnych. Wyposażenie boiska w kontener sanitarny ułatwi także organizację imprez plenerowych typu pikniki, festyny.

 1. 000

Rekomendacje dotyczą zwiększenia zakresu prac.

11.

W młodych siła – warsztaty dla samorządów uczniowskich

Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów dla członków Samorządów Uczniowskich ze szkół z terenu gminy Wadowice. Warsztaty pomogą młodym szkolnym aktywistom działać efektywniej i sprawniej, nauczą ich, jak planować pracę i jak angażować w działania swoich rówieśników. Warsztaty mają dać wskazówki, jak zostać liderem szkolnego środowiska.

 1. 300

Rekomendacje dotyczą zmiany opisu ewentualnego wykonawcy szkoleń.

12.

„Spotkania ze sztuką” – modernizacja pomieszczeń budynku Domu Ludowego w Ponikwi na cele społeczno-kulturowe wraz z organizacją pierwszego przeglądu teatralnego

Teatr w Ponikwi? Czemu nie! Przywróćmy Domowi Ludowemu drugą młodość i jak za dawnych czasów przychodźmy tu, by w odnowionym wnętrzu cieszyć się tym, co daje nam teatr – wyjątkowość, tajemniczość, zachwyt… Dzięki nowemu wyposażeniu będziemy mogli zorganizować nie tylko przegląd teatralny, ale również pokazy filmów, występy artystyczne oraz inne aktywności dla młodszych i starszych. Spędzajmy tu czas, niech to miejsce odżyje, niech służy mieszkańcom Ponikwi i Chobotu oraz całej gminy!

 1. 333,52

Lista projektów niedopuszczonych do głosowania wraz z uzasadnieniem:

LP.

Nazwa projektu

Kwota w zł
przed weryfikacją

Decyzja o NIEDOPUSZCZENIU
do głosowania – uzasadnienie

1.

Budowa parkingu z placem ćwiczeń i miejscem zabaw dla dzieci w Wysokiej

 1. 000

Propozycja projektu nie spełnia warunku wynikającego z „Zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Partycypacyjnego (Obywatelskiego)” par. 1 ust. 4, mówiącego o tym, że projekty inwestycyjne w ramach BPO mogą być realizowane wyłącznie na terenach stanowiących własność gminy. Wskazana w propozycji projektu działka nie stanowi obecnie własności Gminy Wadowice. Rada Miejska w Wadowicach podjęła uchwałę o jej nabyciu na rzecz Gminy Wadowice, jednak obecnie trwają jeszcze rokowania z właścicielem.

Ponadto należy zaznaczyć, że w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działki te oznaczone są symbolem 20/R – tereny rolnicze, strefy: strefa ochrony sanitarnej cmentarza; mpzp nie dopuszcza możliwość ww. inwestycji; mpzp określa teren z przeznaczeniem na cele rolnicze

2.

Tężnia solankowa

 1. 000

Wskazana przez Autorkę propozycji projektu lokalizacja dla przedsięwzięcia (działka nr 11309) stanowi własność Gminy Wadowice, jednak zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 3/ZP1 – wskazują, że są to tereny zieleni urządzonej, strefa: obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią. Plan miejscowy wyklucza w tym miejscu realizację obiektów kubaturowych. Obecnie Gmina Wadowice nie posiada działki, w której tego rodzaju obiekt mógłby zostać usytuowany (biorąc pod uwagę specyficzne właściwości tężni solankowej).

3.

Wykonanie podwyższonego przejścia (progu) dla pieszych na skrzyżowaniu

 1. 000

Gmina Wadowice nie ma umocowania prawnego do zatwierdzania i decydowania o zmianach w organizacji ruchu na drogach gminnych. Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017, poz. 1260) zarządzającym ruchem drogowym na drogach powiatowych i gminnych jest Starosta. Zgodnie z przywołanym przepisem wniosek o lokalizację i wykonanie wnioskowanego wyniesionego przejścia dla pieszych na drodze gminnej położonej na działce nr 3172 oraz oznakowanie przejścia dla pieszych na drodze gminnej położonej na działce nr 3182/3 w Jaroszowicach należy przedłożyć do zaopiniowania na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Starostwie Powiatowym w Wadowicach. Dopiero ostateczne stanowisko ww. Komisji pozwoli na wykonanie wnioskowanej zmiany organizacji ruchu.

Z uwagi na powyższe Burmistrz Wadowic nie może na etapie weryfikacji formalno-prawnej propozycji projektów do Budżetu Partycypacyjnego (Obywatelskiego) zadeklarować realnej możliwości realizacji tej propozycji w 2019 roku.

Niezależnie od przedstawionego wyżej stanowiska zaleca się rozważyć następujące rekomendacje:

– należy skorygować proponowaną lokalizację przejść (lokalizacja przejść poza skrzyżowaniami dróg),

– wyniesione przejście dla pieszych musi zapewniać obustronną komunikację pieszych (w obecnym stanie chodnika jest jednostronny co w przypadku realizacji zadania obliguje Gminę do budowy chodnika po stronie przeciwnej),

– uwzględnić w projekcie organizacji ruchu dla ww. przejść ich doświetlenie, tj. oświetleniem dedykowanym, zgodnie z obowiązującymi standardami,

– w przypadku negatywnej opinii Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego rozważyć rozwiązanie alternatywne w postaci ograniczenia prędkości poruszania się pojazdów na wnioskowanym odcinku drogi.

Reasumując, Burmistrz Wadowic nie rozstrzyga o zasadności lokalizacji wnioskowanych przejść oraz widzi możliwość zastosowania innych alternatywnych rozwiązań w zakresie uspokojenia ruchu i zapewnienia bezpieczeństwa pieszych. Mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników ww. dróg, Burmistrz Wadowic, mimo negatywnego stanowisko co do realności realizacji wniosku, traktuje złożony projekt jako wniosek mieszkańców i skieruje go niezależnie pod obrady Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego celem jego rozpatrzenia.

4.

Czas na aktywny wypoczynek – plac zabaw dla najmłodszych w Choczni

 1. 480

Propozycja projektu, mimo spełnienia niezbędnych warunków, nie uzyskuje rekomendacji, ze względu na to, że na wniosek i prośbę zarówno Dyrekcji Szkoły jak i rodziców dzieci uczęszczających do placówki, Gmina Wadowice w bieżącym roku budżetowym planuje doposażenie obiektu w urządzenia placu zabaw dla dzieci małych, tj. w wieku do 7 lat. W dniu 16 maja 2018 r. miała miejsce wizja w terenie, podczas której wyznaczono lokalizację placu zabaw oraz określono wstępnie zestaw urządzeń do montażu. Wydział Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Wadowicach jest obecnie w trakcie realizacji zadania.

5.

Most linowy na Skawie w Jaroszowicach

 1. 000

Propozycja projektu nie zostaje dopuszczona do głosowania z uwagi na to, że wskazane przez Autorkę działki nie stanowią własności Gminy Wadowice – działka nr 3285/29 stanowi własność Skarbu Państwa w zarządzie RZGW Kraków, natomiast działka nr 2583/24 stanowi własność Wspólnoty Wsi Jaroszowice (Spółka Pastwiskowo-Leśna). Lokalizacja projektów inwestycyjnych na terenach nienależących do gminy jest niezgodna z „Zasadami i trybem przeprowadzania Budżetu Partycypacyjnego (Obywatelskiego)” – § 1 ust. 4. Należy również zaznaczyć, że wskazana lokalizacja  znajduje się w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią. Ponadto z punktu widzenia infrastruktury drogowej most nie komunikuje żadnej z dróg, a jedynie nawiązuje do przebiegu szlaku turystyki rowerowej w Jaroszowicach.

6.

Plac zabaw dla dzieci wraz z siłownią napowietrzną dla seniorów w Jaroszowicach

 1. 250

Propozycja projektu nie jest zgodna z § 1 ust. 4 „Zasad i trybem przeprowadzania Budżetu Partycypacyjnego (Obywatelskiego)”, gdyż wskazana działka stanowi własność Wspólnoty Wsi Jaroszowice – Spółka Pastwiskowo-Leśna, natomiast w procedurze Budżetu Partycypacyjnego (Obywatelskiego) projekty inwestycyjne mogą być realizowane jedynie na działkach stanowiących własność Gminy Wadowice. Należy również zaznaczyć, że zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego tereny te określone są jako 10/ZI – tereny zieleni nieurządzonej w obszarach zagrożonych powodzią lub zalaniem; strefa: obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią (częściowo), strefa ochrony pośredniej ujęcia wody na rzece Skawie. Plan miejscowy dopuszcza jedynie lokalizację urządzeń rekreacji nadwodnej bez obiektów kubaturowych.

7.

Aplikacja
„Wadowice”

 1. 000

Brak rekomendacji dla realizacji projektu wynika z faktu, że Gmina Wadowice pozyskała rozwiązanie
o funkcjonalności tożsamej z tą opisaną przez Autorkę propozycji. W ramach projektu „e-Urząd- rozwój elektronicznej administracji w Gminie Wadowice” stworzona została aplikacja mobilna obejmująca swym działaniem zakres opisany przez Autorkę niniejszego projektu. Aplikacja ta osiągnie pełną, zamierzoną funkcjonalność oraz zostanie udostępniona w bieżącym roku.

Wprowadzono: 2 sierpnia 2018