Małopolska Nagroda Gospodarcza 2016

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Pozostałe wiadomości / Małopolska Nagroda Gospodarcza 2016

Małopolska

Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Jacek Krupa serdecznie zaprasza przedsiębiorców, instytucje oraz organizacje gospodarcze do zgłaszania kandydatur do Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2016.

Celem Nagrody jest promowanie najlepszych przedsiębiorców Województwa Małopolskiego oraz inspirowanie ich rozwoju, promowanie postaw proinwestycyjnych i konkretnych dokonań innowacyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności między przedsiębiorcami.

Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:
1) mały przedsiębiorca
2) średni przedsiębiorca
3) duży przedsiębiorca

Warunki, jakie winni spełniać kandydaci określa Regulamin Małopolskiej Nagrody Gospodarczej.

Laureaci Nagrody otrzymują statuetkę Małopolskiej Nagrody Gospodarczej i mają prawo używać we wszelkich materiałach firmowych i reklamowych tytuł „Laureat Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2016 w kategorii mały przedsiębiorca/średni przedsiębiorca/duży przedsiębiorca”.
Laureaci zostają zgłoszeni przez Marszałka Województwa Małopolskiego do Nagrody Gospodarczej przyznawanej przez Prezydenta RP.

Warunkiem kandydowania jest złożenie wniosku o przyznanie Nagrody w wersji papierowej i elektronicznej, według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu Małopolskiej Nagrody Gospodarczej w terminie do 30 czerwca 2016 r.

Wnioski o przyznanie Nagrody należy przesyłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Małopolska nagroda Gospodarcza 2016” na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rozwoju Gospodarczego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

lub składać w sekretariacie Departamentu Rozwoju Gospodarczego: III piętro, pokój 352 (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego).
Osoba do kontaktu:
Jacek Lach, tel. 12 63 03 269, e-mail: Jacek.Lach@umwm.pl

www.malopolskie.pl
www.businessinmalopolska.pl

Business in Małopolska

Wprowadzono: 6 czerwca 2016