Nabór członków do Komitetu Rewitalizacji

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ogólno-Organizacyjny / Nabór członków do Komitetu Rewitalizacji

Nabór członków do Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Gminy Wadowice ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą przyjętą Uchwałą Nr XXXIX/283/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji Gminy Wadowice, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Wadowic, zwanego dalej Burmistrzem, w sprawach dotyczących opracowania i wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wadowice na lata 2016-2023 (zwanego dalej Gminnym Programem Rewitalizacji) oraz oceny przebiegu procesu rewitalizacji.

2. Komitet składa się z reprezentantów różnych środowisk: mieszkańców gminy Wadowice, lokalnego samorządu, organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych.

3. Komitet jest uprawniony do wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw i rozwiązań odnoszących się do rewitalizacji Gminy Wadowice

Zasady wyznaczania składu Komitetu

I. Komitet liczy od 5 do 12 osób, w tym:

1 . Nie więcej niż 3 przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Wadowicach i jednostek organizacyjnych gminy wskazanych przez Burmistrza.
2. Nie więcej niż 3 przedstawicieli Rady Miejskiej w Wadowicach wskazanych przez Radę Miejską w Wadowicach spośród Radnych reprezentujących okręgi wyborcze obejmujące swym zasięgiem tereny znajdujące się na obszarze rewitalizacji.
3. Nie więcej niż 2 przedstawicieli środowiska gospodarczego działających na obszarze Gminy Wadowice.
4. Nie więcej niż 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na obszarze Gminy Wadowice.
5.  Nie więcej niż 2 przedstawicieli mieszkańców obszaru rewitalizacji innych niż wymienionych w pkt. od 1 do 4. wskazanych przez grupę co najmniej 15 mieszkańców Gminy Wadowice.

II.  Członkiem Komitetu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.

III. Uczestnictwo w Komitecie Rewitalizacji ma charakter społeczny. Za udział w pracach i posiedzeniach Komitetu Rewitalizacji nie przysługuje wynagrodzenie, dieta, ani rekompensata za utracone zarobki.

IV.  Zasady wyznaczania i działania Komitetu określa Regulamin Komitetu Rewitalizacji, stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXXIX/283/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 21 czerwca 2017

TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI

Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie pisemnej deklaracji.

Nabór członków do Komitetu prowadzony będzie od 16  lutego 2018 r. do 2 marca 2018 r. za pomocą formularza zgłoszenia kandydatury na członka Komitetu Rewitalizacji, którego wzór dostępny jest poniżej ogłoszenia, a także w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach pok. 7 na parterze.

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w jednej z spośród podanych poniżej form:

a)      drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Wadowicach, Pl. Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice
b)      pocztą elektroniczną, w formie skanu wypełnionego i podpisanego formularza, na adres e-mail: fundusze@wadowice.pl,
c)      bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Wadowicach, Biuro Obsługi Mieszkańców, pok. 7 na parterze w godzinach pracy urzędu.

Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:

* z datą wpływu przed 16.02.2018 r. oraz po 02.03.2018 r.
* niepodpisane,
* przesłane w innej formie niż formularz.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Burmistrz Wadowic. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Burmistrza Wadowic zgodnie z limitami osobowymi określonymi w Regulaminie. Informacja o wyborze członków do Komitetu zostanie zamieszczona niezwłocznie po rozstrzygnięciu naboru na stronie internetowej Gminy Wadowice, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wadowice.

Pliki do pobrania

  • Formularz zgłoszenia
  • UCHWAŁA NR XXXIX/283/2017 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
  • UCHWAŁA NR XXV/185/2016 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 14 września 2016 r. w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 15 lutego 2018