Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Gospodarki Gruntami / Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

Burmistrz Wadowic Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) Burmistrz Wadowic Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Wadowice.

  1. Kandydat na rachmistrza terenowego musi spełniać następujące wymagania:

1) być osobą pełnoletnią,

2) zamieszkiwać na terenie Gminy Wadowice,

3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

5) nie może być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Kandydat na rachmistrza terenowego musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Jeśli wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali wpisywani są na listę rachmistrzów rezerwowych.

3. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

4. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.

5. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:

– Kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);

– Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2);

– Informację dotycząca RODO (zał. 3).

6. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście w godzinach pracy Urzędu (tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00), w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie do 08.07.2020 r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego od operatora państwowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Miejskiego w Wadowicach. Adres do doręczeń: Urząd Miejski w Wadowicach, pl. Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice.

7. Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Gminne Biuro Spisowe, tel. 33 873 18 11 wew. 200, e-mail: kzurek@wadowice.pl

PSR2020 plakat rachmistrz 1 724x1024 - Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

Wprowadzono: 1 lipca 2020

Pliki do pobrania:

-