Najbliższa Sesja Rady Miejskiej – 23 listopada 2016 r.

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Promocji Gminy / Najbliższa Sesja Rady Miejskiej – 23 listopada 2016 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jedn. Dz.U. z 2016 roku, poz. 446 / uprzejmie zawiadamiamy o planowanej na dzień 23 listopada 2016 roku (środa) na godz. 1500 XXVIII sesji Rady Miejskiej w Wadowicach, która odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wadowicach.

Proponowany  porządek  obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad sesji, ewentualne uzupełnienia lub zmiany.
  3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji RM.
  4. Sprawozdanie Przewodniczącego RM i Burmistrza Wadowic za okres międzysesyjny.
  5. Informacja o oświadczeniach majątkowych za 2015 rok.
  6. Interpelacje, zapytania i wnioski.
  7. Podjęcie uchwał:

a)     w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Wadowice ze spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO” SP. z o.o. z siedzibą w Choczni;

b)    zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2016 Nr V/122/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2015 roku;

c)     w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XV/123/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wadowice;

d)    w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości;

e)     w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Wadowicach przy ul. dr Józefa Putka;

f)     w sprawie zniesienia form ochrony przyrody w postaci pomnika przyrody;

g)    w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wadowice;

h)     w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Wadowicach na 2016 rok;

i)      w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Wadowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 rok  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok;

j)      w sprawie wspólnej obsługi placówek oświatowych oraz zmiany statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Wadowicach;

k)     w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wadowice przez inne podmioty niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wadowice w roku szkolnym 2015/2016.

10. Zakończenie obrad.

Wprowadzono: 17 listopada 2016