Nauczyciel: mobilny – otwarty – kreatywny

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Pozostałe wiadomości / Nauczyciel: mobilny – otwarty – kreatywny

Zakończyła się realizacja Projektu pt. „Podniesienie jakości i efektywności pracy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Wadowice poprzez rozwijanie kompetencji kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Założeniem Projektu było odbycie 108 kursów językowych i metodyczno-językowych przez nauczycieli, a następnie wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności  w pracy  placówek gminnych, wchodzących w skład Konsorcjum: Szkoła Podstawowa nr 2 w Wadowicach, Szkoła Podstawowa nr 4 w Wadowicach, Szkoła Podstawowa nr 5 w Wadowicach, Szkoła Podstawowa w Wysokiej, Szkoła Podstawowa nr 1 w Choczni, Szkoła Podstawowa nr 2 w Choczni, Zespół Szkół w Jaroszowicach, Szkoła Podstawowa w Babicy, Przedszkole Publiczne nr 1 w Wadowicach, Przedszkole Publiczne nr 2 w Wadowicach, Przedszkole Publiczne nr 3 w Wadowicach, Przedszkole Publiczne nr 5 w Wadowicach. Szkolenia miały miejsce w roku 2017 i 2018 w szkołach językowych na terenie ośmiu państw europejskich – od gorącej Malty po chłodną Irlandię. Mimo tak różnych kierunków podróży wrażenia kursantów były bardzo podobne. Wszyscy „mobilni” nauczyciele wrócili zadowoleni ze swoich postępów w nauce, gdyż na własnej skórze przekonali się o słuszności idei uczenia się przez całe życie. Dodatkowo, szkolenie za granicą umożliwiło im poznanie kultury, tradycji i historii odwiedzanych państw w różnorodnych formach – od wizyt w muzeach, poprzez wycieczki krajoznawcze, podziwianie zabytków, aż po musical. Zdobyte doświadczenie przyczyniło się do rozwoju, wzmocnienia profilu zawodowego nauczycieli oraz otwartości na inne kultury i narody.

W dwunastu placówkach realizujących Projekt rok szkolny 2017/2018 obfitował w działania upowszechniające rezultaty odbytych kursów. Główny nacisk położono na dążenie do innowacyjności i umiędzynarodowienia instytucji edukacyjnych, poszerzenia oferty edukacyjnej oraz podejmowania działań na rzecz kształcenia i wychowania w wymiarze europejskim.

Nauczyciele wykazali się dużą kreatywnością i znaleźli wiele sposobów, aby przekazać uczniom wiedzę zdobytą w czasie szkoleń. Okazało się, że elementy języka angielskiego można zastosować na wielu przedmiotach, a połączenie np. matematyki z językiem angielskim nie tylko uatrakcyjnia lekcję, pozwala połączyć różne umiejętności, ale także podnosi  motywację uczniów do nauki. Co więcej, pedagodzy na dużą skalę zaczęli wykorzystywać narzędzia cyfrowe w nauczaniu, a także obcojęzyczne źródła informacji dostępne w Internecie. Prawdziwym przebojem okazały się gry edukacyjne i narzędzia online typu Kahoot, które pozwalają na prowadzenie ćwiczeń przy pomocy urządzeń przenośnych np. telefonów uczniów. Mobilni nauczyciele opracowali ponad 170 konspektów lekcji, które opublikowali na blogu Projektu: https://mobilnoscwadowice.blogspot.com po to, aby inni mogli skorzystać z ich pomysłów. Wszystkie z nich zostały wykorzystane w praktyce, ku wielkiemu zadowoleniu uczniów. Doskonale sprawdziła się np. lekcja plastyki z wykorzystaniem zbiorów British Muzeum, lekcja informatyki z wirtualnym spacerem po Londynie, lekcja angielskiego na podstawie napisów na koszulkach, lekcja polskiego z piosenką Beatlesów, matematyka z wykorzystaniem kodów QR czy cykl zajęć dla przedszkolaków w Klubie Małego Europejczyka. Wiele propozycji dotyczy także wychowania. Wśród przygotowanych konspektów znaleźć można propozycje lekcji wychowawczych uczących otwartości, szacunku dla innych nacji oraz zapobiegających wykluczeniu.

Kreatywność nauczycieli nie ograniczyła się tylko do zajęć dydaktycznych. Oferta edukacyjna szkół i przedszkoli poszerzyła się o nowe formy np. wycieczki zagraniczne, rajdy piesze i rowerowe z zadaniami na temat Europy, edukacyjne noce w szkole, gry terenowe, kąciki europejskie na festynach, innowacje pedagogiczne, włączenie się w akcje ogólnoświatowe np. World Down Syndrome Day oraz konkursy gminne o tematyce europejskiej. Wszystkie 12 placówek podjęło działania na rzecz umiędzynarodowienia instytucji edukacyjnych tj. nawiązania współpracy ze szkołami i przedszkolami. Tu również nieocenioną pomocą okazał się język angielski i niemiecki, w których napisano listy intencyjne do instytucji edukacyjnych oraz podejmowano gości z Włoch i Niemiec. Ciekawą formą nauczania są działania na platformie eTwinning, pozwalające na współpracę online między kilkoma placówkami realizującymi wspólny temat. W roku szkolnym 2017/18 zrealizowano 32 projekty eTwinning, angażując przedszkolaków i uczniów ze szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Uczniowie mogli się w nich wykazać np. umiejętnościami plastycznymi (projekt „Art with stones”), poznać swoich rówieśników (projekt „Let’s meet together”), miasta (projekt „Meine Stad”) a także tworzyć (projekt „Poetry is out there”).

Do współpracy międzynarodowej w dużym stopniu wykorzystywano technologię komunikacyjno – informacyjną. Nawiązane przez nauczycieli kontakty międzynarodowe innymi  nauczycielami poznanymi w czasie kursów zaowocowały np. wymianą doświadczeń zawodowych, spostrzeżeń na temat systemów edukacji w innych krajach, nowymi rozwiązaniami stosownymi w nauczaniu. Uczniowie skorzystali także na tej formie współpracy, doskonaląc język angielski np. poprzez projekt edukacyjny ze szkołą z Rosji realizowany poprzez komunikator Messenger.

Nauczyciele mobilni to także nauczyciele chętnie dzielący się swoimi pomysłami. Poza publikowaniem przygotowanych przez siebie konspektów i pomocy dydaktycznych na https://mobilnoscwadowice.blogspot.com upowszechniali rezultaty Projektu szkoląc swoich współpracowników na posiedzeniach rad pedagogicznych, zespołach przedmiotowych  oraz prowadząc lekcje otwarte dla innych nauczycieli. W marcu 2018 roku 13 nauczycieli języków obcych podzieliło się wiedzą zdobytą na kursach na warsztatach metodycznych zorganizowanych dla nauczycieli z terenu Gminy Wadowice. Angliści i germaniści opowiedzieli o trendach w nauczaniu, pokazali sposoby wykorzystania gier i zabaw, ciekawe narzędzia cyfrowe w dydaktyce oraz metody pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Swoje szkolenie mieli także nauczyciele wychowania fizycznego z terenu gminy, którzy dzięki udziałowi nauczyciela w kursie językowym w Hiszpanii i nawiązaniu kontaktów z klubem piłkarskim poznali metody szkoleniowe klubu FC Barcelona oraz możliwości zaadaptowania ich do treningów w szkole.

Mimo że czas działań w Projekcie dobiegł końca, podjęte inicjatywy będą kontynuowane ze względu na ich atrakcyjność i długofalowy charakter. Społeczność szkolna – uczniowie, rodzice i nauczyciele zgodnie podkreślają, że uczestnictwo pedagogów w szkoleniach zagranicznych przełożyło się na podniesienie jakości i efektywności pracy szkół i przedszkoli. Poza tym, imprezy organizowane w środowisku lokalnym, takie jak Europejska Parada Przedszkolaków czy Gminny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej „EuroWADOwizja” na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń na terenie Gminy Wadowice.

Więcej o działaniach w Projekcie można przeczytać na: https://www.facebook.com/mobilnoscwadowice Zapraszamy do polubienia strony.

Opracowanie: Iwona Majkowska – Kochan (gminny koordynator Projektu)

Wprowadzono: 11 lipca 2018