Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Pozostałe wiadomości / Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Data zamieszczenia 13.12.2017 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257),

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek[1] inwestora:
Gmina Wadowice (Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice), którego reprezentuje pełnomocnik: Pan Sławomir Żołyński (adres do korespondencji: ul. Agawy 26/2, 43-382 Bielsko-Biała),

w sprawie

wydania na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzji o zmianie ostatecznej decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 22/L/2017 z 21 sierpnia 2017 r. (znak:  WI-IV.746.1.31.2017) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa z rozbudową przepustu drogowego w ciągu drogi Zaszkole w m. Klecza Dolna na działce nr 1960/4 obr. Klecza Dolna, jedn. ewid. Wadowice.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i art. 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia (powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.1.56.2017) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój 18, ul. Basztowa 22.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie zgodnie z art. 155 Kodeksu postepowania administracyjnego informuje się, że niewniesienie przez strony postępowania uwag lub zastrzeżeń w ww. sprawie w terminie  7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia potraktowane zostanie jako zgoda na zmianę ww. decyzji.

Obwieszczenie podlega publikacji:

 • na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);
 • na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wadowicach
  (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Ponadto, na podstawie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (zwanej dalej Kpa), informuje się, że:

 • Strona może działać przez pełnomocnika (art. 32 Kpa),
  Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych (art. 33 § 1 Kpa),
 • Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego
  lub zgłoszone do protokołu (art. 33 § 2 Kpa),
 • Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (art. 33 § 2a Kpa),
 • Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (art. 33 § 3 Kpa),
 • Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (art. 33 § 3a Kpa),
 • Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela – temu przedstawicielowi
  (art. 40 § 1 Kpa),
 • Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika (art. 40 § 2 Kpa),
 • Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 40 § 4 Kpa),
 • W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art. 40 § 5 Kpa),
 • W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego (art. 41 § 1 Kpa),
 • W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 2 Kpa).

Wprowadzono: 13 grudnia 2017