Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Pozostałe wiadomości / Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017.1496), w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2017.1257)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 52 od km 46+196,00 do km 46+594,38 w Wadowicach wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi w ramach zadania: „Budowa ronda na skrzyżowaniu o przesuniętych wlotach drogi krajowej nr 52 oraz ul. Wenecja i ul. Wałowej w Wadowicach” (znak sprawy: WI-IX.7820.1.29.2017) – na wniosek z 6 listopada 2017 r. (data wpływu do kancelarii Urzędu 7 listopada 2017 r.), skorygowany 28 grudnia 2017 r. (data wpływu do kancelarii Urzędu 29 grudnia 2017 r.) i uzupełniony 30 sierpnia 2017 r., złożony przez Pana Marcina Dobka, działającego na podstawie upoważnienia Nr OR.0052.42.2016 z 22 lipca 2016 r. udzielonego przez Burmistrza Wadowic, reprezentującego Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, na podstawie porozumienia z 3 sierpnia 2015 r. (aneksowanego: 30 czerwca 2016 r., 23 grudnia 2016 r., 21 września 2017 r. oraz 21 grudnia 2017 r.)

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w miejscowości Wadowice, gmina Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, które znajdują się:

 1. między liniami rozgraniczającymi teren rozbudowywanej drogi krajowej nr 52 (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia podziału i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):

  – jednostka ewidencyjna 121809_4 Wadowice, obręb Nr 0011: 11241/1 (11241); 11238/3 (11238/1); 11275/13 (11275/12); 11276/1 (11276); 11277/7, 11277/8 (11277/2); 11277/10 (11277/3), 11320/3 (11320/2) oraz na części działki drogowej nr 11270;

 2. między liniami rozgraniczającymi teren, w granicach pasów drogowych i nnych dróg publicznych, objętych obowiązkiem rozbudowy innych dróg publicznych (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstała w wyniku zatwierdzenia podziału i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):

  a) drogi powiatowej nr 1795K (ul. Wenecja):
  – jednostka ewidencyjna 121809_4 Wadowice, obręb Nr 0011: 11277/5 (11277/1), oraz na części działki drogowej nr 11276/2 (11276),

  b) drogi powiatowej nr 1780K (ul. Wałowa):
  – jednostka ewidencyjna 121809_4 Wadowice, obręb Nr 0011: 11320/4 (11320/2), oraz na części działki drogowej nr 11238/4 (11238/1);

 1. w granicach terenu objętego obowiązkiem budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia podziału i posiada dotychczasowe przeznaczenie, a jej część zostanie objęta ww. obowiązkiem, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):

  –     jednostka ewidencyjna 121809_4 Wadowice, obręb Nr 0011: 11320/5 (11320/2); 11238/4 (11238/1); 11241/2 (11241); 11277/9 (11277/2); 11275/14 (11275/12); 11276/2 (11276); 11275/14 (11275/12); oraz na częściach działek o nr: 11226, 11227/1, 11227/2, 11229/1, 11229/2, 11231/1, 11239/3, 11239/2, 11239/1, 11278, 2947/26, 11308, 11309;

 2. w granicach terenu, dla którego zostanie ustalony obowiązek i termin rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania(w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia podziału i posiada dotychczasowe przeznaczenie, a jej część zostanie objęta ww. obowiązkiem, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):

  –     jednostka ewidencyjna 121809_4 Wadowice, obręb Nr 0011: 11277/9 (11277/2);

 3. w granicach terenu objętego obowiązkiem budowy lub przebudowy zjazdów (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia podziału i posiada dotychczasowe przeznaczenie, a jej część zostanie objęta ww. obowiązkiem, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):

  –     jednostka ewidencyjna 121809_4 Wadowice, obręb Nr 0011: 11320/5 (11320/2), 11241/2 (11241), 11277/9 (11277/2) oraz na częściach działek o nr: 11230/4, 11231/1, 11233, 11310, 11234/1, 11235, 11236, 11239/3, 11242, 11287, 11278, 11320/1;

 4. w granicach terenu niezbędnego dla realizacji inwestycji – teren wód płynących – wyznaczonego na podstawie art. 20a ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

  –     jednostka ewidencyjna 121809_4 Wadowice, obręb Nr 0011: na części działki nr 2947/1 – niepodlegającej podziałowi.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz ewentualnie wnieść uwagi i zastrzeżenia w Oddziale Rozwoju Infrastruktury Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, pokój nr 5 (parter), od poniedziałku do piątku w godz. 1100 – 1400 lub uzyskać informacje w sprawie pod numerem telefonu: 12 39 21 405.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego d
oręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Zgodnie z art. 41 ww. ustawy w toku postę­powania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swego adresu, ponieważ w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychcza­sowym adresem ma skutek prawny.

Wprowadzono: 29 stycznia 2018