Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Pozostałe wiadomości / Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257),

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Tauron Dystrybucja S.A. (ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków), którego reprezentuje  Pan Rafał Nowicki, Energolinia Sp. z o.o. (adres do korespondencji: ul. Kramarska 26, 61-765 Poznań)– złożony 17 stycznia 2018 r., uzupełniony 13 marca 2018 r.,

w sprawie

wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegodla inwestycji pn.:
Przebudowa odczepu z linii napowietrznej 110 kV relacji Poręba – Andrychów do GPZ Wadowice na linię dwutorową, na działkach nr 3053/58 i 3053/59 obr. 0001 Wadowice, jedn. ewid. Wadowice – Miasto.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia (powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.1.1.2018) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój 18, ul. Basztowa 22.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:
– na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);
– na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wadowicach(art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Ponadto, na podstawie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (zwanej dalej Kpa), informuje się, że:

– Strona może działać przez pełnomocnika (art. 32 Kpa),
– Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych (art. 33 § 1 Kpa),
– Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu (art. 33 § 2 Kpa),
– Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (art. 33 § 2a Kpa),
– Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa
(art. 33 § 3 Kpa),
– Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (art. 33 § 3a Kpa),
– Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela – temu przedstawicielowi
(art. 40 § 1 Kpa),
– Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika (art. 40 § 2 Kpa),
– Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 40 § 4 Kpa),
– W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art. 40 § 5 Kpa),
– W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego
(art. 41 § 1 Kpa),
– W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 2 Kpa).

Wprowadzono: 26 marca 2018