OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Pozostałe wiadomości / OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data zamieszczenia 28.11.2017 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 39/L/2017 (znak sprawy: WI-IV.746.1.48.2017) z 27 listopada 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1780K Wadowice – Wysoka przy ul. Wałowej w Wadowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową przejazdu i infrastruktury kolejowej na działce  nr 11169/5, obręb 0011,  m. Wadowice – na wniosek złożony przez inwestora: Gminę Wadowice (pl. Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice), w imieniu którego działa pełnomocnik: Pan Artur Kurdziel (adres do korespondencji: Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej Jerzy Sowa, ul. Kościuszki 134, 32-540 Trzebinia) – złożony 30 sierpnia 2017 r., uzupełniony 9 października 2017 r.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z ww. decyzją (powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.1.48.2017) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój 18, ul. Basztowa 22.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy składać za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Wojewody Małopolskiego (na adres: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wojewody Małopolskiego. Z dniem doręczenia Wojewodzie Małopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Obwieszczenie podlega publikacji:
– na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);
– na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wadowicach
(art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

Wprowadzono: 28 listopada 2017