OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Pozostałe wiadomości / OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data zamieszczenia 22.08.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 ze zm.),

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 22/L/2017 (znak sprawy: WI-IV.746.1.31.2017) z 21 sierpnia 2017 r. o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Przebudowa z rozbudową przepustu drogowego w ciągu drogi Zaszkole w m. Klecza Dolna na działce nr 1960/4 obr. Klecza Dolna, jedn. ewid. Wadowicena wniosek złożony przez inwestora: Gmina Wadowice (Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice), działającego przez pełnomocnika: Pana Sławomira Żołyńskiego (adres do korespondencji: ul. Agawy 26/2, 43-382 Bielsko-Biała), złożony 6 czerwca 2017 r.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z ww. decyzją (powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.1.31.2017) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój 18, ul. Basztowa 22.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy składać za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Wojewody Małopolskiego (na adres: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wojewody Małopolskiego.

Z dniem doręczenia Wojewodzie Małopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu ww. decyzji Wojewody Małopolskiego.

Obwieszczenie podlega publikacji:
– na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);
– na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wadowicach (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Wprowadzono: 22 sierpnia 2017