Kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice [OBWIESZCZENIE]

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Planowania Przestrzennego / Kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice [OBWIESZCZENIE]

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice

Zakres zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wadowice dotyczy:

1. zmiany tekstu w celu określenia wskaźników dotyczących zagospodarowania dla terenu R2 w Kaczynie oraz wprowadzenia zapisu o strefach ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu od urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW,

2. określenia terenu zabudowy usług społecznych przy ul. Błonie w Wadowicach,

3. określenia terenu dróg publicznych głównych ruchu przyspieszonego przy ul. Błonie w Wadowicach.

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wadowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wprowadzono: 10 października 2020

-