Obwieszczenie o wyłożeniu projektu zmiany studium w Choczni

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Planowania Przestrzennego / Obwieszczenie o wyłożeniu projektu zmiany studium w Choczni

PP.6720.1.14.2016                                                                                            Wadowice, dn. 25 kwietnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Wadowic

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice dla obszaru położonego w Choczni przy ul. Tadeusza Kościuszki

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.), a także w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Wadowicach Nr XV/126/2015 z dnia 30 grudnia 2015r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice dla obszaru położonego w Choczni przy ul. Tadeusza Kościuszki  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 8 maja 2017 r. do 29 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wadowicach (Pl. Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice) II piętro, pok. 42, w godzinach urzędowania.

Przedstawiciel pracowni projektowej opracowującej projekt zmiany studium będzie pełnił dyżury autorskie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wadowicach w dniach 8, 17, 22 maja 2017r.  w godzinach od 9:00 do 15:00.

Ponadto projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wadowicach www.wadowice.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wadowicach, I piętro, sala nr 19 o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Wadowic (w Urzędzie Miejskim w Wadowicach, Pl. Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice, pokój nr 7, parter – Biuro Obsługi Mieszkańca) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2017 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2-3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt zmiany studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu wraz z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją. Wnioski i uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,zgodnie z art. 40 ustawy,mogą być wnoszone w formie pisemnej do Burmistrza Wadowic, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: tradwancycon@wadowice.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2017 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków będzie Burmistrz Wadowic.

Burmistrz Wadowic dr Mateusz Klinowski

Wprowadzono: 27 kwietnia 2017