Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Pozostałe wiadomości / Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257),

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 18/L/2018 (znak sprawy:  WI-IV.746.1.1.2018) z 8 maja 2018 r. o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Przebudowa odczepu z linii napowietrznej 110 kV relacji Poręba – Andrychów do GPZ Wadowice na linię dwutorową, na działkach nr 3053/58 i 3053/59 obr. 0001 Wadowice, jedn. ewid. Wadowice – Miasto na wniosek złożony przez inwestora: Tauron Dystrybucja S.A. (ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków), którego reprezentuje Pan Rafał Nowicki, Energolinia Sp. z o.o. (adres do korespondencji: ul. Kramarska 26, 61-765 Poznań) – złożony 17 stycznia 2018 r., uzupełniony 13 marca 2018 r.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z ww. decyzją (powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.1.1.2018) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój 18, ul. Basztowa 22.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Inwestycji  i Rozwoju w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy składać  za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Wojewody Małopolskiego (na adres: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wojewody Małopolskiego.

Z dniem doręczenia Wojewodzie Małopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu ww. decyzji Wojewody Małopolskiego.

Obwieszczenie podlega publikacji:
– na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);
– na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wadowicach(art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Wprowadzono: 9 maja 2018