OGŁOSZENIE O DODATKOWYM NABORZE WNIOSKÓW – wymiana bezklasowych kotłów c.o.

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ochrony Środowiska / OGŁOSZENIE O DODATKOWYM NABORZE WNIOSKÓW – wymiana bezklasowych kotłów c.o.

Ogrzewasz swój budynek bezklasowym kotłem c.o. na paliwo stałe? Skorzystaj z możliwości pozyskania dotacji z budżetu gminy Wadowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne!

16x9 - OGŁOSZENIE O DODATKOWYM NABORZE WNIOSKÓW – wymiana bezklasowych kotłów c.o.

Nabór wniosków rozpocznie się w czwartek – 1 lutego 2024 ro godz. 7.00 i potrwa do wyczerpania miejsc na liście podstawowej (10 miejsc) oraz rezerwowej (5 miejsc).

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność złożenia wniosku w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Wadowicach, Pl. Jana Pawła II 23 oraz spełnienie m.in. niżej wymienionych warunków:

 • wnioskodawca posiada tytuł prawny do nieruchomości, budynku, części budynku lub lokalu, którego dotyczy inwestycja, a w przypadku współwłasności – jeżeli ponadto odpowiednio właściciel lub wszyscy współwłaściciele wyrazili w formie pisemnej zgodę na realizację inwestycji;
 • nieruchomość, budynek, część budynku lub lokal, którego dotyczy inwestycja, nie jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej;
 • budynki i lokale położone na nieruchomości, której dotyczy inwestycja są ogrzewane wyłącznie przy pomocy źródła ciepła poniżej 3 klasy.

Przyjmowane są wyłącznie wnioski w formie papierowej złożone osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Jednocześnie przypominamy, że przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań związanych z inwestycją, konieczne jest podpisanie z Gminą Wadowice umowy o dofinansowanie.

Zwracamy uwagę,  że inwestycje związane z wymianą kotła powinny zostać zakończone do 30 kwietnia 2024 r.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA WYNOSI:

1. do 90% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 8.000,00 zł dla ogrzewania:

 • przy zastosowaniu kotła gazowego jednofunkcyjnego (c.o.) lub dwufunkcyjnego (c.o. + c.w.u.) przystosowanego wyłącznie do spalania gazu ziemnego;
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem;
 • przy zastosowaniu ogrzewania elektrycznego, innego niż pompa ciepła;

2. do 90% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 10.000,00 zł dla ogrzewania:

 • przy zastosowaniu niskoemisyjnego kotła nowej generacji na pellet drzewny, z automatycznym sposobem podawania paliwa, o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤20 mg/m3, spełniającego wymagania ekoprojektu w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185;
 • przy zastosowaniu kotła zgazowującego drewno, o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤20 mg/m3, spełniającego wymagania ekoprojektu w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185;

3. do 90% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 13.000,00 zł dla ogrzewania przy zastosowaniu pompy ciepła typu powietrze/woda lub powietrze/powietrze.

 

Kompletny wniosek o dofinansowanie powinien zawierać prawidłowo wypełnione załączniki (do pobrania w załącznikach):

 1. Wniosek o udzielenie dofinansowania;
 2. Oświadczenie wnioskodawcy;
 3. Oświadczenie współwłaściciela (jeżeli dotyczy);
 4. Oświadczenie, iż budynek wyposażony jest w instalację gazową.

Dofinasowanie wypłacone zostanie na zasadach określonych w Regulaminie udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania budynków mieszkalnych i mieszkań  w Gminie Wadowice oraz  Umowie (do pobrania w załącznikach).

Po zrealizowaniu inwestycji Wnioskodawca składa w Urzędzie Miejskim w Wadowicach wniosek o rozliczenie dotacji, wraz z następującymi dokumentami:

 • dokument potwierdzający trwałą likwidację Starego źródła ciepła (protokół likwidacji, karta przekazania odpadu),
 • oryginały faktur VAT lub rachunki, które wskazują wnioskodawcę jako nabywcę, zawierające wyszczególnienie kosztów kwalifikowanych i potwierdzające zakres oraz termin realizacji inwestycji,
 • protokół odbioru inwestycji wraz z oświadczeniem wykonawcy o jej wykonaniu zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami;
 • protokół z oględzin prawidłowości podłączenia nowego źródła ciepła do przewodów kominowych,
 • protokół głównej próby szczelności, legalizacja manometru i kopia uprawnień montera.

Wprowadzono: 30 stycznia 2024

Pliki do pobrania: