OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – dofinansowanie kosztów wykonania przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ochrony Środowiska / OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – dofinansowanie kosztów wykonania przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej

Burmistrz Wadowic informuje o możliwości pozyskania dofinansowania do wykonania przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej. Nabór wniosków rozpocznie się  16 maja 2023 r.   o godz. 7.00 i potrwa do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Wadowice na rok 2023.  

O zakwalifikowaniu do podpisania umowy decyduje kolejność złożenia wniosku w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Wadowicach, Pl. Jana Pawła II 23 oraz spełnienie niżej wymienionych warunków.

Wnioskodawcy może zostać udzielona dotacja na dofinansowanie kosztów kwalifikowanych inwestycji polegającej na wykonaniu przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej, jeżeli:

 • Wnioskodawca posiada tytuł prawny do nieruchomości, budynku, części budynku lub lokalu, którego dotyczy inwestycja, a w przypadku współwłasności – jeżeli ponadto odpowiednio właściciel lub wszyscy współwłaściciele wyrazili w formie pisemnej zgodę na realizację inwestycji;
 • nieruchomość, budynek, część budynku lub lokal, którego dotyczy inwestycja, nie jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej;
 • nieruchomość jest położona na terenie gminy Wadowice, zabudowana budynkiem zamieszkanym bądź takim, który będzie użytkowany w dniu otrzymania dotacji;
 • długość wykonywanego przyłącza, wynikająca z wydanych przez Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji warunków technicznych wykonania przyłączenia, jest większa niż 20,0 m;

Przyjmowane są wyłącznie wnioski w formie papierowej złożone osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Jednocześnie przypominamy, że przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań związanych
z inwestycją, konieczne jest podpisanie z Gminą Wadowice umowy o dofinansowanie.

Wysokość dofinansowania wynosi:

 • dla wykonania przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej 50% kosztów kwalifikowanych realizowanego zadania, jednak nie więcej niż 100,00 zł za 1 mb wykonanego przyłącza (licząc jako pierwszy metr bieżący 21 m długości wykonywanego przyłącza) oraz 250,00 zł na każdą konieczną do zabudowania na przyłączu (na długości powyżej 20,0 m) studzienkę rewizyjną;
 • dodatkowo, przy wykonywaniu przyłącza przy budowie, którego niezbędne jest instalowanie przepompowni ścieków, wynikające z wydanych przez Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji warunków technicznych wykonania przyłączenia, dolicza się kwotę 3.000,00 zł.

Kompletny wniosek o dofinansowanie powinien zawierać prawidłowo wypełnione załączniki (do pobrania w załącznikach):

 1. Wniosek o udzielenie dofinansowania;
 2. Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do władania nieruchomością;
 3. Mapę sytuacyjną z wrysowanym projektem przyłącza do cieci kanalizacji sanitarnej.

Dofinasowanie wypłacone zostanie na zasadach określonych w Regulaminie przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Gminy Wadowice na dofinansowanie kosztów wykonania przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej oraz  Umowie (do pobrania w załącznikach).

Po zrealizowaniu inwestycji Wnioskodawca składa w Urzędzie Miejskim w Wadowicach wniosek o rozliczenie dotacji wraz z następującymi dokumentami:

 • protokołem odbioru technicznego wykonanego przyłącza kanalizacyjnego wraz z zabudowanym uzbrojeniem (studzienki, przepompownie) sporządzonego przez odbiorcę ścieków,
 • powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną wykonanego przyłącza kanalizacyjnego lub szkic geodezyjny wykonanego przez uprawnionego geodetę w celu wykonania inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego przyłącza,
 • umową na odbiór nieczystości ciekłych zawartą z Wadowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji,
 • kopią rachunków/faktur wystawionych na Wnioskodawcę, dokumentujących poniesione wydatki kwalifikowane (oryginały do wglądu),
 • oświadczeniem o likwidacji zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe (szambo), jeżeli dotyczy.

Zwracamy uwagę,  że inwestycje powinny zostać zakończone do 30 listopada 2023 r.

Wprowadzono: 15 maja 2023

Pliki do pobrania: