Ogłoszenie o uprawie konopi włóknistych

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Gospodarki Gruntami / Ogłoszenie o uprawie konopi włóknistych

Burmistrz Wadowic informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr VI/48/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2019 r.w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w województwie małopolskim w 2019 roku dla Gminy Wadowice ustalona została powierzchnia upraw konopi włóknistych w ilości 2,6 ha.

Uprawa konopi włóknistej może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo umowy kontraktacji zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych lub w przypadku samodzielnego przetwarzania konopi włóknistych z własnych upraw, zobowiązania do przetwarzania konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 ze zm.) składane do marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy, w terminie 14 dni po dokonaniu ich wysiewu.

Zezwolenie wydaje Burmistrz Wadowic w drodze na pisemny wniosek zawierający:

  1. imię i nazwisko, określenie miejsca zamieszkania albo nazwę (firmę), siedzibę i adres wnioskodawcy,
  2. wielkość uprawy konopi włóknistych,
  3. miejsce położenia uprawy, numer działki na której prowadzona będzie uprawa,
  4. informacja o odmianie konopi włóknistej,
  5. informacja o rodzaju umowy,
  6. oświadczenie wnioskodawcy, że daje należytą rękojmię zabezpieczenia zbioru tych upraw przed wykorzystaniem do celów innych niż określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 ze zm.),
  7. oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienie przestępstwa z art. 63, 64
    i wykroczenia z art. 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 ze zm.)

Wadowice, dnia 02 kwietnia 2019 r.

Wprowadzono: 8 kwietnia 2019

-