Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Pozostałe wiadomości / Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

ZARZĄDZENIE NR 0050.851.2018.MOPS
Burmistrza Wadowic
z dnia  5 stycznia 2018 roku
w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej  pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji
z młodzieżą”,  realizowanego w ramach prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób
w podeszłym wieku  i młodzieży w 2018 roku.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2017r. , poz. 1875  z późniejszymi zmianami) oraz art. 11 ust. 1 pkt. 2, ust. 2  
oraz  art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późniejszymi zmianami )
w oparciu o Uchwałę Nr XLIV/340/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach  z dnia 29 listopada 2017  r.
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Wadowice z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018  rok,

Burmistrz Wadowic zarządza, co następuje :

§ 1.

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą”.

2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert zawarta jest w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na stronie internetowej  Urzędu Miejskiego w Wadowicach ,
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wadowicach .

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 5 stycznia 2018

-