Politechnika Krakowska o zagospodarowaniu przestrzeni Wadowic

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ochrony Środowiska / Politechnika Krakowska o zagospodarowaniu przestrzeni Wadowic

Zapoczątkowana przez Wydział Ochrony Środowiska oraz Wydział Infrastruktury i Rozwoju współpraca z Politechniką Krakowską im. T. Kościuszki zaowocowała podpisaniem przez Burmistrza Wadowic Mateusza Klinowskiego porozumienia o stałej współpracy Gminy Wadowice z Uczelnią.

Nadrzędną ideę współpracy stanowi poprawa stanu i estetyki gminnych terenów zielonych, funkcjonalności  przestrzeni publicznych oraz edukacja związana z architekturą krajobrazu na terenie miasta Wadowice.

Celem głównym porozumienia jest nawiązanie stałej współpracy pomiędzy Gminą Wadowice a Politechniką Krakowską na rzecz rozwoju terenów zieleni miejskiej tj. podejmowania działań zmierzających do poprawy stanu zieleni w mieście Wadowice poprzez współpracę przy wykonywaniu opracowań studialnych, projektów i analiz, projektach kursowych, dyplomowych I i II stopnia, współorganizację konkursów studenckich, branżowych związanych z tematyką zieleni miejskiej. Założony cel będzie sukcesywnie realizowany poprzez stałą wymianę doświadczeń w zakresie edukacji i badań nad stanem krajobrazu Wadowic, popularyzację misji zawodu architekta krajobrazu w środowisku samorządowym i partnerów gospodarczych, udział przedstawicieli Gminy i Politechniki Krakowskiej w ważnych wydarzeniach Uczelni i Gminy Wadowice, wzajemne wspieranie działań i współpracę zmierzającą do pozyskania środków z zewnętrznych źródeł finansowania w zakresie dotyczącym terenów zieleni miejskiej, a także współpracę przy organizacji kursów, konferencji i szkoleń dla kadr obu stron porozumienia.

W ramach porozumienia Uczelnia podjęła się ponadto wykonywania projektów studenckich  w grupie tematów zamawianych przez Gminę Wadowice, pełnienia stałej funkcji doradczej i eksperckiej pełnionej przez pracowników Instytutu Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz współpracy przy organizacji konkursów związanych z kształtowaniem terenów zieleni miejskiej.

Środowisko

Zawarte porozumienie nie generuje kosztów od żadnej ze stron i co ważne nie obejmuje ram czasowych co daje nadzieję na wieloletnią i owocną współpracę. Koordynatorami współpracy z Uczelnią, z ramienia Gminy Wadowice są: Pani Bożena Grzybowska – Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska (tel. 33 873 18 11 wew. 211, e-mail: bgrzybowska@wadowice.pl) oraz Pan Paweł Polak – Kierownik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju (tel. 33 873 18 11 wew. 114, e-mail: ppolak@wadowice.pl), do których można zgłaszać propozycje i tematy do konsultacji lub opracowania przez Uczelnię.

Pierwszym wymiernym efektem porozumienia są organizowane w dniach od 17 do 20 lipca br., na terenie Wadowic, warsztaty i praktyki studentów III roku kierunku Architektury Krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Przewodnim tematem zajęć studentów będzie „Poprawa jakości przestrzeni publicznych i nadanie im nowych funkcji”. Przeprowadzane warsztaty obejmą swoim zasięgiem ulicę Zatorską, część ulicy Krakowskiej oraz tereny do nich przyległe. Natomiast w ramach praktyk sporządzona zostanie inwentaryzacja geodezyjno – przyrodnicza zieleni na os. M. Wadowity. Całość działań będzie nadzorowana i konsultowana z opiekunami, naukowcami i wykładowcami Instytutu Architektury Krajobrazu. Głównym opiekunem będzie dr inż. Wojciechem BOBEK, adiunkt naukowo – dydaktyczny w Instytucie Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

Prezentacja wypracowanych pomysłów i koncepcji odbędzie się w dniu 20 lipca 2017 r. o godz. 1700 w Wadowickim Centrum Kultury (sala kameralna). Podczas spotkania mieszkańcy będą mieli okazję nie tylko  do zapoznania się z pracami studentów ale także do dyskusji z opiekunami warsztatów na tematy związane z przestrzeniami publicznymi Wadowic. Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowe informacje na temat warsztatów i spotkania znajdziecie Państwo na plakatach oraz u Kierowników Wydziałów Ochrony Środowiska oraz Infrastruktury i Rozwoju.

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 11 lipca 2017