Politechnika Krakowska opracuje nową organizację ruchu w mieście

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Infrastruktury i Rozwoju / Politechnika Krakowska opracuje nową organizację ruchu w mieście


Wydział Infrastruktury i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Wadowicach przystąpił do realizacji nowej inicjatywy jaką jest reorganizacja, uporządkowanie i stworzenie nowego modelu ruchu na terenie miasta. Tego trudnego i odpowiedzialnego zadania podjęły się, wraz z Gminą Wadowice, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie oraz Agencja Badawcza PBS Sp. z o. o. z Sopotu. Pracownicy Zakładu Systemów Komunikacyjnych w Wydziale  Inżynierii Lądowej oraz PBS Sp. z o.o., będą pracowali nad stworzeniem studium transportowego dla Wadowic do 30 września 2017 r.

Celem zadania jest wskazanie możliwości stworzenia spójnego i zrównoważonego układu komunikacyjnego miasta zmniejszającego uciążliwość ruchu miejskiego dla mieszkańców, przyjezdnych i ruchu tranzytowego. Kompleksowe opracowanie obejmować będzie swoim zakresem komunikację indywidualną mieszkańców, komunikację zbiorową, rowerową oraz parkowanie w samym mieście.

W ramach zadania zidentyfikowane zostaną oraz poddane analizie i ocenie preferencje komunikacyjne mieszkańców. W tym zakresie Wykonawca przeprowadzi ankietę na próbie 500 gospodarstw domowych. Ponadto, planowy harmonogram prac nad opracowaniem studium, przewiduje pomiary kordonowe ruchu w 7 punktach wlotowych do miasta oraz na 5 newralgicznych skrzyżowaniach i ulicach w centrum miasta. Nie bez odzewu w opracowaniu pozostaną punkty wzmożonego ruchu wokół zakładów przemysłowych czy też wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Ocenie poddany zostanie system parkingowy w centrum miasta poprzez wykonanie pomiarów ilości parkujących pojazdów, czasu parkowania i jego rotacji.  Całość badań potrwa ok. 3 miesiące tj. w okresie od kwietnia do końca czerwca br. Tak szczegółowa analiza pozwoli na poznanie i zweryfikowanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców.

Sercem opracowania studium będzie multimedialny model podróży (ruchu) dla miasta, który pozwoli na tworzenie symulacji ruchu drogowego, zmian kierunków przepływu pojazdów itp. Obejmował on będzie swoim zakresem m. in. modelowanie ruchu w obecnym, istniejącym stanie, a także ocenę miejsc newralgicznych układu transportowego, przekroczeń przepustowości, identyfikacji miejsc największych zagrożeń komunikacyjnych, ocenę aktualnych rezerw pod rozwój komunikacji, zapisanej w planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego Miasta Wadowice, oraz kierunków jej rozwoju. W ramach modelu podróży Wykonawca opracuje model symulacyjny ruchu, w oparciu o przeprowadzone pomiary ruchu w strategicznych punktach sieci komunikacyjnej, na okres perspektywiczny tj. min. do 2025 roku.

Ponadto, w ramach zadania, Gmina pozyska kompleksowe opracowanie modelu funkcjonowania komunikacji miejskiej z uwzględnieniem jej kierunków rozwoju w zaproponowanym nowym układzie komunikacyjnym miasta, a także katalog rozwiązań dotyczących zwiększenia ilości miejsc parkingowych poza centrum miasta, wprowadzenie „rotacyjnego” parkowania w centrum miasta, w tym wydzielenie stref płatnego parkowania oraz określenie schematu organizacyjnego ich funkcjonowania i obsługi. Bardzo ważnym i kluczowym, dla komunikacji na terenie miasta, będzie pozyskanie pełnej mapy sieci dróg i ścieżek rowerowych, których wydzielenie będzie możliwe nie tylko poprzez budowę nowych obiektów infrastrukturalnych, ale w głównej mierze poprzez wyznaczenie pasów ruchu dla rowerów w istniejącej infrastrukturze.

Harmonogram prac obejmuje ponadto konsultacje z mieszkańcami, których terminy zostaną uzgodnione po zebraniu pełnych wyników prac pomiarowych i ankietowych. Każdy z mieszkańców będzie mógł wnieść swoje uwagi i spostrzeżenia do funkcjonującego i planowanego, w opracowanej koncepcji, organizacji ruchu.

Główną zaletą opracowania jest jego kompleksowość oraz ujęcie organizacji ruchu na terenie miasta jako zrównoważonego podejścia dla wszystkich środków komunikacji. Nadrzędną zaletą zadania jest stworzenie przestrzeni przyjaznej dla wszystkich mieszkańców, którzy w większym lub mniejszym stopniu są uczestnikami ruchu drogowego.

Szczegółowych informacji w sprawie realizacji zadania udziela opiekun Pani Magdalena Tyrpa – Indyk – Specjalista do spraw dróg miejskich Wydziału Infrastruktury i Rozwoju, osobiście w godzinach pracy Urzędu, poprzez: tel. 33 873 18 11 w. 283 lub e-mail: mtyrpaindyk@wadowice.pl, lub z kierownik Wydziału w godzinach dyżurów.

Wprowadzono: 4 kwietnia 2017