Prace pielęgnacyjno-konserwacyjne drzewostanu na terenie Gminy Wadowice

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ochrony Środowiska / Prace pielęgnacyjno-konserwacyjne drzewostanu na terenie Gminy Wadowice

Aleja lipowa Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wadowicach informuje, że w dniu 7 listopada 2016 r., firma wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania, rozpocznie wykonywanie prac pielęgnacyjno – konserwacyjnych drzewostanu rosnącego na terenie stanowiącym własność Gminy Wadowice. W zakres przewidzianych do realizacji prac wchodzi: wykonanie cięć sanitarnych i korekcyjnych w koronach ok. 125 drzew, w tym założenie wiązań typu KOBRA oraz wycinka ok. 60 szt. drzew.

Zakres realizowanego zadania został określony na podstawie złożonych przez mieszkańców wniosków. Wnioski mieszkańców dotyczyły drzew wykazujących zły stan fitosanitarny lub stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, mienia lub ruchu drogowego. Każdorazowo,  wnioski dotyczące usunięcia drzew, kierowane były do Starosty Wadowickiego, jako Organu posiadającego kompetencje do wydania decyzji w tym zakresie. Dodatkowo, Wydział Ochrony Środowiska zlecił wykonanie opinii dendrologicznych, które miały na celu wyznaczenie szczegółowego zakresu niezbędnych prac. Przeprowadzone ekspertyzy wykazały między innymi konieczność usunięcia 15 szt. lip rosnących w szpalerze tzw. alei lipowej do PKP oraz wykonanie cięć sanitarnych i korekcyjnych na pozostałych drzewach rosnących w tej lokalizacji. Jednocześnie informujemy, że w zamian za usuwane lipy zostaną nasadzone nowe drzewa tj. dęby błotne w ilości 15 sztuk. Z przeprowadzonej ekspertyzy wynika również, że na przedmiotowym terenie nie należy sadzić ponownie lip, ze względu na fakt, że obszar alei lipowej jest bardzo silnie zainfekowany fitopatogenami grzybów rozkładających drewno – w tym również charakterystycznych dla lip. Świadczy o tym zarówno stopień, jak i ilość zainfekowanych drzew, dlatego w calu zapewnienia trwałości tej alei, do kolejnych nasadzeń zostaną wykorzystane drzewa charakteryzujące się twardym drewnem tj. dęby błotne.

Urząd Miejski w Wadowicach ponadto informuje, że Wykonawca został zobowiązany do przestrzegania, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag prosimy kontaktować się z kierownikiem Wydziału Ochrony Środowiska: Bożena Grzybowska tel. 33 87 318 11 wew. 211 lub osobiście pok. nr 53 w godzinach pracy Urzędu.

Wprowadzono: 10 listopada 2016