Program integracji społeczności romskiej w gminie Wadowice na lata 2017-2019

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ogólno-Organizacyjny / Program integracji społeczności romskiej w gminie Wadowice na lata 2017-2019

Gmina Wadowice korzystając z rządowego Programu integracji społeczności romskiej na lata 2014-2020wspiera wadowickich Romów i dąży do poprawy ich sytuacji życiowej. Wspieranie Romów wiąże się z dogłębnym poznaniem ich historii, kultury, obowiązujących zasad oraz sposobu postrzegania otoczenia jak i samych siebie. Romowie od lat 50-tych XX wieku stanowią integralną część społeczności Wadowic i mają swój aktywny udział w tworzeniu atmosfery miasta.

„Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” został uchwalony przez Radę Ministrów 7 października 2014 roku i zawiera szczegółowy plan dotyczący poprawy sytuacji Romów. Jego głównym celem jest zwiększenie poziomu integracji społecznej Romów w Polsce poprzez działania w dziedzinie edukacji, aktywizacji zawodowej, ochrony zdrowia oraz poprawy sytuacji mieszkaniowej. Program ten przewiduje projekty społeczne oraz zadania jednostkowe o zasięgu lokalnym, a także projekty społeczne o zasięgu ogólnopolskim.

Zadania w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” są finansowane lub dofinansowane z:

– rezerwy celowej budżetu państwa, zapisanej w części 83, poz. 14 – Pomoc dla społeczności romskiej (rezerwa celowa),

– części 30 budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania- Minister Edukacji Narodowej, zadania z dziedziny Edukacja,

– części 43 budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych- Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji- projekty społeczne o zasięgu ogólnopolskim.

W ramach programu na rzecz społeczności romskiej, gmina Wadowice od 2017 roku podejmuje takie działania jak: ubezpieczenie NNW dla dzieci i młodzieży szkolnej, zakup i remont mieszkań dla Romów, organizowanie konsultacji oraz badań lekarskich i zakup leków w ramach zwiększania świadomości zdrowego odżywiania się, prowadzenia higienicznego trybu życia i dbania o zdrowie.

Dodatkowo w 2019 roku otrzymano od Wojewody Małopolskiego środki finansowe na zadanie pn. „Wsparcie edukacji młodej Romki – lepsza przyszłość dzięki wykształceniu”. Jest to nowy projekt, który realizuje gmina Wadowice z dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020. Zadanie to ma charakter jednostkowy i jest formą promocji edukacji, która pokazuje młodym osobom, że istnieje szansa na awans społeczny. Gmina Wadowice chce zwiększyć świadomość znaczenia edukacji w dalszym rozwoju osobistym i zawodowym. W projekcie bierze udział 1 Romka, która uczy się w Krakowie, w klasie dwujęzycznej z językiem niemieckim i rozszerzonym językiem polskim. W założeniu projekt ma być realizowany przez okres 8 miesięcy. W ramach tego zadania przewidziane jest opłacenie bursy szkolnej, wraz z wyżywieniem, dojazd do szkoły liniami MPK, zakup pomocy dydaktycznych, takich jak książki, zeszyty oraz zakup sprzętu – laptopa z oprogramowaniem, opłacenie dodatkowych zajęć wyrównawczych-korepetycji oraz miesięczne stypendium.

Program integracji społeczności romskiej w gminie Wadowice na lata 2017-2019 realizowany jest przy współudziale Stowarzyszenia Romów Wadowickich „Cierchenia”, które powstało w marcu 2016 roku. Celem działalności stowarzyszenia jest upowszechnianie wiedzy o historii i kulturze Romów, inicjowanie i realizowanie zadań edukacyjno-kulturalnych na rzecz społeczności romskiej, pomoc edukacyjna dla dzieci w celu podniesienia poziomu nauczania. Ich celem jest także współpraca z organizacjami romskimi i nieromskimi działającymi w Polsce i poza jej granicami, działanie w zakresie praw człowieka, praw mniejszości narodowych, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na pochodzenie rasowe, narodowe, kolor skóry oraz religię. Stowarzyszenie angażuje się we współpracę z podmiotami zewnętrznymi i na bieżąco rozprowadza informację o rekrutacjach do projektów wśród swojej społeczności. Stowarzyszenie „Cierchenia” również samodzielnie skutecznie wnioskuje o środki finansowe z różnych źródeł na realizację projektów skierowanych do społeczności romskiej.

Zrealizowano dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramachProgramu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

Wprowadzono: 27 czerwca 2019