Projekt Doradztwa Energetycznego

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Pozostałe wiadomości / Projekt Doradztwa Energetycznego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie uprzejmie informuje, iż 28 kwietnia 2016 r. została podpisana przez Fundusz Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE.”

Projekt realizowany jest w ramach I osi priorytetowej: Zmniejszenie emisyjności gospodarki – działanie 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach – poddziałanie 1.3.3. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w formie projektu partnerskiego, w którym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pełni rolę Partnera Wiodącego, a 14 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Województwo Lubelskie występuje w Roli Partnerów. Projekt polega na budowie ogólnokrajowej sieci doradców, których działania mają wspierać osiągnięcie przez Polskę celów pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej, a w konsekwencji przyczynić się do poprawy jakości powietrza.

W ramach małopolskiego systemu wsparcia pracuje aktualnie 5 Doradców Energetycznych (docelowo 6 osób), którzy udzielają nieodpłatnych usług doradczych w zakresie działań na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Odbiorcami działań są instytucje publiczne, przedsiębiorcy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz osoby fizyczne. Zadaniem projektu jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej poprzez działania informacyjno – edukacyjne, promocję, wymianę doświadczeń, tworzenie bazy wiedzy. W ramach projektu realizowane jest wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN/SEAP), przeprowadzaniu szkoleń dla energetyków gminnych, wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza, pomoc w doborze źródeł finansowania oraz weryfikowanie audytów energetycznych.

Współpracujemy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, który realizuje Projekt zintegrowany LIFE pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze. Działania realizowane w ramach Projektu LIFE oraz Projektu Doradztwa wzajemnie się uzupełniają. Konsekwencją współdziałania jest dążenie do zachowania standardu  zapisów programów gospodarki niskoemisyjnej PGN, nie tylko w ramach województwa małopolskiego, lecz w skali całego kraju. Zachęcamy do współpracy na etapie przygotowania aktualizacji i oceny PGN-ów.

Zadaniem doradców jest również promowanie zatrudniania energetyków gminnych. W uzgodnieniu z Partnerem Wiodącym – NFOŚiGW – przygotowywany jest system szkoleń, w którym mogą uczestniczyć energetycy gminni, w tym Ekodoradcy w ramach Projektu LIFE. Takie współdziałanie umożliwi zachowanie standardu pracy energetyków gminnych zatrudnionych w gminach na obszarze całego kraju.

Doradcą Energetycznym oddelegowanym do współpracy na obszarze naszej gminy jest Katarzyna Bryzek (WFOŚiGW w Krakowie, ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków, tel. 785-855-93, e-mail katarzyna.bryzek@wfos.krakow.pl lub doradztwo@wfos.krakow.pl

Wszelkie informacje dotyczące Projektu będą zamieszczane na stronie internetowej WFOŚiGW w Krakowie: www.wfos.krakow.pl pod zakładką „Doradztwo energetyczne” oraz na stronie NFOŚiGW pod linkiem: https://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/doradztwo-energetyczne/.

Wprowadzono: 21 czerwca 2016