Rada Seniorów inauguruje swoją działalność!

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Pozostałe wiadomości / Rada Seniorów inauguruje swoją działalność!

20 lipca 2017 roku Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Wadowice Pan Robert Malik zainaugurował działalność Rady Seniorów, która jest organem konsultacyjnym i doradczym we wszystkich sprawach mających znaczenie dla osób starszych zamieszkujących Gminę Wadowice.

Podczas pierwszego posiedzenia wybrano na Przewodniczącą Panią Janinę Kamińską i na Zastępcę Przewodniczącej Pana Józefa Matyjasika.

Rada Seniorów liczy 9 osób:

Janina Kamińska – zgłoszona przez Uniwersytet Trzeciego Wieku;

Janina Matusik – zgłoszona przez mieszkańców;

Józef Matyjasik – zgłoszony przez mieszkańców;

Zofia Michalik – zgłoszona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów;

Krystyna Pawłowska – zgłoszona przez RM w Wadowicach;

Maria Pytel – zgłoszona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów;

Anna Siłkowska – zgłoszona przez Burmistrza Wadowic;

Maria Sprada – Stowarzyszenie im. dr Edmunda Wojtyły w Wadowicach;

Anna Tomczyk – zgłoszona przez mieszkańców.

Celem działania Rady Seniorów jest poprawa warunków życia osób starszych, w szczególności poprzez:

a) integrację środowiska osób starszych oraz stanowienie reprezentacji jego zbiorowych interesów,

b) wspieranie aktywności obywatelskiej ludzi starszych,

c) pielęgnowanie więzi międzypokoleniowych i walka z dyskryminacją, wykluczeniem i stereotypami dotyczącymi osób starszych,

d) inicjowanie i opiniowanie przedsięwzięć skierowanych do osób starszych, w szczególności promocję wśród nich działań profilaktycznych i prozdrowotnych.

Rada Seniorów realizuje swoje cele poprzez:

a) opiniowanie i konsultowanie z własnej inicjatywy bądź na wniosek przedsięwzięć, które mają znaczenie dla ludzi starszych, w szczególności z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej,

b) zgłaszanie wniosków i postulatów w sprawach dotyczących ludzi starszych,

c) reprezentowanie ludzi starszych lub w podeszłym wieku w pracach organów Gminy Wadowice i jednostek pomocniczych z głosem doradczym,

d) współpraca z samorządem oraz organizacjami pozarządowymi z kraju i zagranicy,

e) działalność informacyjno-doradczą w sprawach istotnych dla osób starszych.

Życzymy sukcesów oraz satysfakcji z pełnionej funkcji podczas dwuletniej kadencji!

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 21 lipca 2017

-