Rozpoczynamy konsultacje społeczne Statutów Sołectw Gminy

Jesteś tutaj : Strona główna / Bez kategorii / Rozpoczynamy konsultacje społeczne Statutów Sołectw Gminy

konsultacje - Rozpoczynamy konsultacje społeczne Statutów Sołectw Gminy

Działając na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 28.11.2018 roku w sprawie zmian w Uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wadowice

Rada Miejska w Wadowicach informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych

 projektów statutów sołectw Gminy Wadowice.

Konsultacje skierowane są do mieszkańców poszczególnych sołectw Gminy Wadowice.

Projekty statutów sołectw Gminy Wadowice dostępne są:

– w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wadowicach,

– na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wadowicach,

– w Urzędzie Miejskim w Wadowicach,

– u sołtysów w poszczególnych sołectwach.

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 2 sierpnia do 30 września 2021 roku w formie przyjmowania pisemnych opinii i uwag mieszkańców poszczególnych sołectw,  w odniesieniu do projektu statutu sołectwa, na terenie którego zamieszkują.

Uwagi i opinie można składać: pisemnie za pomocą formularza opublikowanego na stronie internetowej gminy www.wadowice.pl oraz dostępnego w formie papierowej na dzienniku podawczym (Biuro Obsługi Mieszkańca) Urzędu Miejskiego w Wadowicach (Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice) oraz u sołtysów w poszczególnych sołectwach, w następujący sposób:

– w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wadowicach, Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice na dzienniku podawczym (Biuro Obsługi Mieszkańca),

– pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Wadowicach, Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice (decyduje data wpływu do Urzędu);

– do rąk sołtysa;

elektronicznie za pomocą poczty elektronicznej na adres: brady@wadowice.pl

Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organu Gminy.

Wprowadzono: 29 lipca 2021

Pliki do pobrania:

-