Narodowy Spis Powszechny 2021

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Promocji / Narodowy Spis Powszechny 2021

logo NSP 1 1024x154 - Narodowy Spis Powszechny 2021

W terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., na terenie całego kraju odbędzie się Narodowy Spis Powszechny 2021. Udział w spisie jest obowiązkowy.

GUS Plakat B2 1 730x1024 - Narodowy Spis Powszechny 2021

Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021 to proces planowania, zbierania, łączenia, oceny, rozpowszechniania i analizy danych demograficznych, społecznych, ekonomicznych oraz o zasobach mieszkaniowych w oznaczonym czasie, dla najniższych poziomów agregacji danych, w tym przestrzennych, w odniesieniu do osób fizycznych i zasobów mieszkaniowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Podstawowe cele Narodowego Spisu Powszechnego:

  1. a) zebranie informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o społeczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym;
  2. b) analiza zmian, jakie zaszły w procesach demograficzno-społecznych i ekonomicznych w zakresie: ludności, stanu mieszkań i budynków oraz gospodarstw domowych i rodzin w powiązaniu z warunkami mieszkaniowymi na przestrzeni lat 2011-2021;
  3. c) dostarczenie informacji w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską;
  4. d) wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji dla potrzeb innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (m.in.: FAO, OECD);
  5. e) aktualizacja operatu do różnotematycznych badań reprezentacyjnych prowadzonych na próbie gospodarstw domowych (w latach następnych).

Spisem objęte są:

  1. Osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;
  2. Osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
  3. Mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

W jakiej formie zostanie przeprowadzony spis?

Podstawową metodą realizacji spisu powszechnego będzie samospis internetowy – każdy osoba będzie mogła dokonać spisu we własnym domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z Internetem, za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Uzupełniającą metodą udziału w spisie będzie wywiad telefoniczny (przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego) oraz wywiad bezpośredni (przeprowadzany przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo domowe pod warunkiem, że pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna w kraju). Przez cały czas trwania spisu, jednak w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Wadowicach osoby nie posiadające w domu dostępu do Internetu będą miały zapewniony dostęp do sprzętu komputerowego z Internetem w wydzielonym do tego celu pomieszczeniu urzędu. Termin samospisu należy uzgodnić telefonicznie z członkiem Gminnego Biura Spisowego – panią Renatą Szczepanik, pod numerem telefonu: 33 873 18 11 wew. 293 w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00).

Bezpieczeństwo danych:

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.
Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”
Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Organizacja prac spisowych w Gminie Wadowice:

W gminie (mieście) pracami spisowymi kieruje Gminny Komisarz Spisowy (Burmistrz) przy udziale Gminnego Biura Spisowego.

Kontakt:

Bieżące informacje o Narodowym Spisie Powszechnym dostępne są na stronie internetowej: 

https://spis.gov.pl/  

Wojewódzkie Biuro Spisowe w Urzędzie Statystycznym w Krakowie
ul. Kazimierza Wyki 3
31-223 Kraków
Tel.: +48 12 42 02 050
e-mail: sekretariatuskrk@stat.gov.pl

Informacje o Narodowym Spisie Powszechnym przeprowadzanym na terenie Gminy Wadowice udzielają osoby powołane do Gminnego Biura Spisowego w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00):

Katarzyna Zawiła tel. 33 873 18 11 wew.200

Katarzyna Żurek tel. 33 873 18 11 wew.200

Arkadiusz Knapik tel. 33 873 18 11 wew.291

Renata Szczepanik tel. 33 873 18 11 wew.293

 

Wprowadzono: 1 lutego 2021

Pliki do pobrania: