Rusza Ogródek Konsultacyjny

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Promocji Gminy / Rusza Ogródek Konsultacyjny

W ubiegłym roku odbyła się pierwsza edycja Ogródka Konsultacyjnego. W okresie od 15 lipca do 7 października w każdy piątek pracownicy Urzędu Miejskiego spotykali się z mieszkańcami aby poznać ich opinie na temat projektów prowadzonych w naszej Gminie, a także wysłuchać sugestii na temat bieżących potrzeb.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy zgłaszali się do naszego ogródka. Dzięki Państwa propozycjom mogliśmy dostosować nasze działania do najpilniejszych potrzeb. Poniżej pragniemy przedstawić sprawozdanie z efektów naszej współpracy.

Jednym z najistotniejszych zgłoszeń było zalewanie dolnej części ulicy Zatorskiej wodą deszczową. Stanowiło ono nie tylko ryzyko niszczenia mienia ale również zagrożenie bezpieczeństwa mieszkających tam osób, w związku z czym Gmina Wadowice zrealizowała inwestycję obejmującą swoim zakresem przebudowę i wykonanie nowych przyłączy kanalizacji deszczowej oraz wyczyszczenie separatorów zlokalizowanych przy wyjściu do potoku Choczenka, a także monitoring i czyszczenie kanalizacji deszczowej w ciągach ulic Zatorskiej i Krakowskiej, co w całości zlikwidowało problem.

Kolejną zasygnalizowaną kwestią był brak chodnika na ul. Kościuszki w Choczni. W odpowiedzi na zgłoszenie Gmina Wadowice wykonała projekt przedmiotowego chodnika oraz uzyskała pozwolenie na budowę.  Dokumentacja została przekazana zarządcy drogi – GDDKiA i obecnie oczekujemy na realizację inwestycji. Projekt dotyczy odcinka od mostu na potoku Choczenka w ciągu drogi krajowej numer 52 do skrzyżowania z ulicą Putka w Choczni.

Mieszkańcy wypowiadali się licznie na temat funkcjonalności placu Jana Pawła II. Odebraliśmy opinię o zbyt małej ilości ławek na wadowickim rynku oraz o braku kurtyny wodnej w okresie letnim. W odpowiedzi na wniosek dotyczący ławek pragniemy poinformować, iż ich ilość nie będzie wzrastać ze względu na estetykę oraz zagospodarowanie przestrzenne placu, niemniej jednak na polecenie Burmistrza Mateusz Klinowskiego zakupiono kolorowe leżaki i parasole mające służyć mieszkańcom i turystom w sezonie letnim. W miejsce kurtyny wodnej Gmina Wadowice korzysta ze zraszaczy wodnych, które są rozwiązaniem lepszym zarówno z punktu widzenia ekologii jak i ekonomii. Zraszacze będą ustawiane przy temperaturach sięgających ok.30oC i utrzymujących się przez kilka dni z rzędu.

Odnosząc się do zgłaszanego braku wystarczającej ilości koszy na śmieci czy ławek pragniemy poinformować, iż sukcesywnie i w miarę możliwości instalowane są nowe ławki oraz kosze uliczne, które w tym roku po raz pierwszy pojawią się również na terenie sołectw. Uruchomiono dodatkowo procedurę konkursową na wykonanie projektu autorskiego gamy elementów małej architektury, co pozwoli na wprowadzenie jednolitej formy i nadania spójnego wizerunku na terenie miasta.

Kolejną sprawą jaką zajęliśmy się zgodnie z Państwa sugestiami było rozpoczęcie prac nad poprawą ogólnej estetyki miasta poprzez zagospodarowanie nowych terenów zielonych. Planowane jest zastosowanie nowych rozwiązań w postaci „zielonych ogrodzeń”, stanowiących dodatkowo element systemu oczyszczania powietrza. Rozwiązanie takie Gmina Wadowice planuje wprowadzić między innymi na terenie dworca autobusowego.

Burmistrz Wadowic Mateusz Klinowski pragnie podziękować wszystkim mieszkańcom za zaangażowanie, poświęcenie swojego czasu i udział w konsultacjach.Tak szeroki Państwa udział w przedsięwzięciu oznacza, że wszystkim nam jest bliski los naszej małej ojczyzny i kierunek, w jakim będzie się rozwijała Gmina Wadowice.

Tegoroczna inauguracja Ogródka Konsultacyjnego miała miejsce 28 kwietnia, podczas obchodów Dnia Ziemi organizowanych przez magistrat. O kolejnych dyżurach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Zapraszamy.

Wprowadzono: 14 kwietnia 2017