Rządowy Program Odbudowy Zabytków

 

polski lad 300x105 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków  bgk - Rządowy Program Odbudowy Zabytków

 

 

W związku z ogłoszeniem naboru do Rządowego Programu Ochrony Zabytków (uchwała nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022r. Rady Ministrów w sprawie Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) Burmistrz Wadowic prowadzi rozeznanie zainteresowania udziału w dofinansowaniu prac remontowych, konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków na zasadach i trybie udzielania dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach udzielanie przez wnioskodawcę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Szczegółowy wykaz prac, o których mowa w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zawiera załącznik.

Zgodnie z zasadami realizacji zadań z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków o dofinansowanie można się starać w trzech kategoriach:

– do 150 000 zł

– do 500 000 zł

– do 3 500 000 zł

Kwota dotacji może obejmować wyłącznie nakłady określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (treść przepisów w załączniku do ogłoszenia).

Podmioty (inne niż gminy, powiaty, województwa), które posiadają tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków i zainteresowane otrzymaniem wsparcia w formie dotacji mają możliwość zgłaszania swoich obiektów do Urzędu Miejskiego w Wadowicach do dnia 24 stycznia 2023 roku na udostępnionym formularzu (załącznik do ogłoszenia). Każdy Wnioskodawca może złożyć tylko 1 wniosek. Warunkiem otrzymania dotacji jest posiadanie przez wnioskodawcę udziału własnego na realizację zadania inwestycyjnego w wysokości nie niższej niż 2% wartości inwestycji.

Złożenie wstępnego wniosku nie jest gwarancją uzyskania dotacji. Wybrane wnioski (biorąc pod uwagę m.in.: stan techniczny zabytku, wartość historyczną, naukową lub artystyczną zabytku, publiczną dostępność zabytku) Gmina przekaże do Banku Gospodarstwa Krajowego, zwanego dalej BGK – operatora Programu. Ostateczną decyzję o tym, które zadania uzyskają dofinansowanie podejmie Prezes Rady Ministrów, a  BGK potwierdzi to wystawieniem Gminie Wadowice Promesy wstępnej na realizację tych zadań.

Dla Beneficjentów dotacji prowadzących działalność gospodarczą przedmiotowe dotacje stanowią pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Szczegółowe zasady i tryb udzielania dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dostępne są na stronach internetowych:

https://www.gov.pl/web/premier/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

Wprowadzono: 12 stycznia 2023

Pliki do pobrania: