Startuje projekt skierowany do osób niesamodzielnych „Małopolski Tele-Anioł”

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Pozostałe wiadomości / Startuje projekt skierowany do osób niesamodzielnych „Małopolski Tele-Anioł”

Województwo Małopolskie przystępuje do realizacji projektu skierowanego do osób niesamodzielnych pn. „Małopolski Tele-Anioł”. W dniu 22 lutego 2018 roku, Uchwałą Nr 259/18 Zarządu Województwa Małopolskiego projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 35 426 663,62 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 9. Region Spójny Społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie. Całkowity koszt projektu to ponad 38 mln zł.

Dzięki powyższej inicjatywie, 10 000 osób niesamodzielnych ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność, które nie mogą samodzielnie wykonać co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego–uzyska wsparcie w zakresie usług Centrum Teleopieki. Dodatkowo część uczestników będzie miała także możliwość skorzystania ze specjalnych usług opiekuńczych świadczonych w ich domu – zarówno przez fachowców, jak i w ramach pomocy sąsiedzkiej, poprzez wsparcie w codziennych obowiązkach (zakupach, przygotowaniu posiłków, drobnych porządkach czy załatwieniu urzędowych formalności).

Szacujemy, że z tego typu usług skorzysta nawet ok. 3,2 tysiąca osób, otrzymując pomoc specjalnie dostosowaną do indywidualnych potrzeb.

Projekt będzie realizowany przez 3 lata.

Szczegółowe informacje na temat projektu są dostępnie na stronie internetowej:

www.malopolska.pl/teleaniol

Powodem zastosowania tego typu nowoczesnych rozwiązań jest przede  wszystkim wzrastające zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze dla osób starszych i niesamodzielnych. W porównaniu do całego kraju – w Małopolsce ludzie żyją dłużej o ponad rok. Możemy pochwalić się ponad przeciętnym przyrostem naturalnym i statystycznie mniejszą liczbą zgonów. Jednakże patrząc na statystki

– w Małopolsce rośnie liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym niemobilnym i poprodukcyjnym, często już niesamodzielnych oraz potrzebujących pomocy. W zaistniałej sytuacji „Małopolski Tele-Anioł” może wzmocnić system opieki środowiskowej,a zastosowanie teleopieki umożliwi osobom niesamodzielnym bezpieczne funkcjonowanie w ich środowisku oraz miejscu zamieszkania.

Wprowadzono: 13 kwietnia 2018