Stworzenie centrum aktywności społeczności lokalnej w starej szkole  w Gorzeniu Dolnym

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Projekty dofinansowane / Programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej / Stworzenie centrum aktywności społeczności lokalnej w starej szkole  w Gorzeniu Dolnym

Tytuł i nr projektu:

 Stworzenie centrum aktywności społeczności lokalnej w starej szkole  w Gorzeniu Dolnym”, nr RPMP.11.02.00-12-0695/17

Dofinansowanie projektu:

Zadanie dofinansowane  z Funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie: 11.2 Odnowa obszarów wiejskich

Cel projektu:

Zwiększenie dostępności do usług społecznych poprzez realizację działań prewencyjno-profilaktycznych w nowo tworzonej placówce centrum aktywności lokalnej.

Wartość dofinansowania: 1 534 035,14 PLN

Całkowita wartość projektu: 2 045 380,22 PLN

Wykonawca:

Marek Drzyżdżyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:  F.U.H. MARBUD Marek Drzyżdżyk, z siedzibą w Świnnej Porębie 4, 34-106 Mucharz.

Realizacja na podstawie umowy nr:  I.272.55.2021 z dn. 28.07.2021r.

Termin realizacji:  do 470 dni od daty podpisania umowy.

Opis rzeczowy  inwestycji:

Przedmiotowa inwestycja, realizowana będzie w dwóch etapach:

– etap I obejmuje:

wykonanie na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z niezbędnymi  uzgodnieniami, opiniami  wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy/robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę;

– etap II obejmuje:

  1. a) wykonanie (po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy/robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę) wszystkich robót budowlanych i dostaw, dotyczących przedmiotu zamówienia ,
  2. b) pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych,
  3. c) zagospodarowanie terenu po wykonaniu wszystkich robót budowlanych oraz montażu urządzeń,
  4. d) opracowanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej dla zrealizowanej inwestycji oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie (gdy wymagane).

 

image001 - Stworzenie centrum aktywności społeczności lokalnej w starej szkole  w Gorzeniu Dolnym

Wprowadzono: 6 sierpnia 2021