Twoje zdanie się liczy – spotkanie o rewitalizacji

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Infrastruktury i Rozwoju / Twoje zdanie się liczy – spotkanie o rewitalizacji

Rewitalizacja

Na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) Burmistrz Wadowic informuje o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wadowice.

Konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji odbędą się w dniach od 11.07.2016r. do dnia 11.08.2016r.

Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:

  1. protokołowanego, bezpośredniego spotkania z mieszkańcami Gminy Wadowice dotyczącego obszarów uznanych za zdegradowane na podstawie raportu: „Opracowanie diagnoz i analiz w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Wadowice w związku z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023”, spotkanie odbędzie się w dniu: 03.08.2016 r. o godz. 18.00 w Wadowickiej Bibliotece Publicznej przy ul. Legionów 1 w Wadowicach. Podczas spotkania nastąpi prezentacja projektu uchwały oraz możliwe będzie składanie wniosków, uwag i opinii dotyczących poszczególnych obszarów.
  2. ankiety przeprowadzonej w trakcie spotkania zorganizowanego w Wadowickiej Bibliotece Publicznej przy ul. Legionów 1 w Wadowicach w dniu 03.08.2016 r.
  3. zapoznania się z projektem uchwały oraz zbierania uwag poprzez oznaczony kącik konsultacyjny zlokalizowany na Placu Jana Pawła II dniach: 15.07.2016r. (piątek), 22.07.2016r. (piątek) oraz 05.08.2016r. (piątek) w godzinach od 14.00 do 16.00.
  4. poprzez składanie wniosków, uwag i opinii w formie pisemnej na „Formularzu konsultacyjnym” w  przedmiocie konsultacji. Formularze można składać bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach lub innych do tego wyznaczonych miejscach, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres pocztowy: Urząd Miejski w Wadowicach, Pl. Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: konsultacje@wadowice.pl, w dniach od 11.07.2016r. do 11.08.2016r.
  5. zbierania uwag ustnych w godzinach pracy urzędu, – Urząd Miejski w Wadowicach, Pl. Jana Pawła II 23, pokój nr 44, II piętro.

Celem konsultacji jest pozyskanie wniosków, uwag i opinii mieszkańców do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są interesariusze rewitalizacji:
* mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe,

* mieszkańcy Gminy,
* podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą,
* podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,
* jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
* organy władzy publicznej,
* inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, raport z „Opracowaniem diagnoz i analiz w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Wadowice” oraz „Formularz konsultacyjny” będą dostępne od 04.07.2016r. do 11.08.2016r. do wglądu w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach (pok. nr 7), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Wadowice www.wadowice.pl.

Szczegółowe informacje:

Diagnoza obszaru

Projekt uchwały

Formularz konsultacyjny

„Konsultacje społeczne” w BIP

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 1 sierpnia 2016