Pełnomocnik ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Jesteś tutaj : Strona główna / Urząd / Samorząd / Pełnomocnicy / Pełnomocnik ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Pełnomocnikiem Burmistrza ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii jest Pan Marek Ciepły.

Do jego obowiązków należy w szczególności:

1.    Przeprowadzanie analizy problemów uzależnień i stanu zasobów w dziedzinie ich rozwiązywania na terenie Gminy. Przygotowanie dla Burmistrza informacji w tym temacie.

2.   Przygotowanie i przedłożenie Zleceniodawcy do dnia 15 września 2021 r. projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022, zgodnego z obowiązującymi wymaganiami. Projekt powinien być skonsultowany z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wadowicach.

3.    Przedstawienie propozycji zadań wynikających z Gminnego Programu, które będą zlecane do wykonania w ramach otwartych konkursów ofert.

4.    Opracowanie informacji i jej bieżąca aktualizacja na temat systemu pomocy dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem na terenie gminy Wadowice.

5.    Bieżące koordynowanie realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu.

6.    Przygotowanie i złożenie Zleceniodawcy sprawozdań z działalności programowej, zawierających informacje na temat  realizacji Gminnego Programu.

7.    Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz zmniejszenia rozmiaru problemu uzależnień, w tym z Komisjami Rady Miejskiej, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Sądem oraz dyrektorami szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych, oraz przygotowanie informacji na temat działalności tych podmiotów w zakresie współpracy przy realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

8.    Przeprowadzanie w zależności od zapotrzebowania szkoleń dla podmiotów korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

9.    Podnoszenie własnych kwalifikacji i wiedzy poprzez udział w naradach, szkoleniach i konferencjach organizowanych m.in. przez PARPA, Urząd Marszałkowski, Małopolski Urząd Wojewódzki, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałaniu Narkomanii.

10. Przygotowywanie informacji i wypełnianie formularzy ankiet na rzecz wymienionych w pkt. 9 podmiotów w sprawach dot. problematyki uzależnień.

11. Udzielanie zainteresowanym podmiotom (radni, dziennikarze, organizacje pozarządowe, jednostki kontrolujące itp.) informacji na temat działań podejmowanych na terenie gminy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Wprowadzono: 6 lipca 2017