Zarządzenie Burmistrza- zmiana regulaminu Wadowickiej Rady Sportu

Jesteś tutaj : Strona główna / Urząd / Samorząd / Rada Sportu / Zarządzenie Burmistrza- zmiana regulaminu Wadowickiej Rady Sportu

ZARZĄDZENIE NR  0050.556.2016.OR

BURMISTRZA WADOWIC

Z DNIA 21 LISTOPADA 2016 ROKU

w sprawie: regulaminu działania Wadowickiej Rady Sportu

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446.) oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie
(t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 176 z późniejszymi zmianami)

Burmistrz Wadowic  zarządza, co następuje :

§ 1

Ustala się Regulamin Wadowickiej Rady Sportu stanowiący załącznik
do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Traci moc Regulamin Wadowickiej Rady Sportu stanowiący załącznik do Zarządzenia
Nr 0050.66.2015.OR Burmistrza Wadowic z dnia 3 marca 2015 roku.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi właściwego ze względu na zakres działania Wydziału Urzędu Miejskiego w Wadowicach.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.556.2016.OR

Burmistrza Wadowic z dnia 21  listopada 2016  roku

REGULAMIN WADOWICKIEJ RADY SPORTU

§ 1

ZADANIA RADY SPORTU

 1. Wadowicka Rada Sportu, zwana dalej „Radą” jest organem doradczym i opiniodawczym Burmistrza  w sprawach dotyczących sportu w Gminie Wadowice.
 2. Do zadań Rady  należy w szczególności opiniowanie:
 3. strategii rozwoju gminy, powiatu i województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 4. projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej,
 5. programów współpracy Gminy Wadowice z organizacjami pozarządowymi lub innymi podmiotami, w zakresie kultury fizycznej,
 6. programów rozwoju bazy sportowej na danym terenie, w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym przeznaczenia terenów  na cele kultury fizycznej,
 7. wszelkich innych inicjatyw samorządu sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej.

§ 2

TRYB PRACY RADY

 1. Członkowie Rady wybierają spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza. Przewodniczący lub jego zastępca organizują i prowadzą obrady.
 2. Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych co najmniej raz na kwartał.
 3. Posiedzenie Rady może być również zwołane przez Burmistrza Wadowic. Burmistrz Wadowic zwołuje pierwsze posiedzenie Rady.
 4. Zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia powinno być wysłane do członków Rady oraz zapraszanych gości co najmniej 7 dni przed planowanym terminem. Zawiadomienia można dokonać telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 5. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć: pełnomocnik Burmistrza Wadowic
  do spraw sportu oraz zaproszeni eksperci i przedstawiciele zainteresowanych organizacji, instytucji, stowarzyszeń. Osoby te mają prawo zabierać głos w czasie posiedzeń.
 6. Obsługę administracyjną Rady zapewnia właściwy ze względu na zakres działania Wydział Urzędu Miejskiego w Wadowicach.

§ 3

GŁOSOWANIE I PROTOKÓŁ Z POSIEDZEŃ

 1. Rada wyraża stanowisko lub opinię w formie uchwał, przyjmowanych zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady. W razie równowagi głosów decyduje głos przewodniczącego, a w razie jego nieobecności – zastępcy. Głosowanie może być imienne.
 2. W przypadku nieobecności członka Rady – brać udział w posiedzeniu i głosować
  w jego imieniu może osoba posiadająca stosowne do tego pełnomocnictwo, zgodnie
  z art. 95 i 96 Kodeksu Cywilnego.
 3. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, przewodniczący wyznacza drugi termin 15 minut po pierwszym, tego samego dnia. Rada w drugim terminie może podejmować ważne uchwały bez względu na ilość obecnych członków uprawnionych do głosowania, ale tylko w zakresie spraw objętych proponowanym porządkiem obrad.
 4. Z posiedzenie Rady jej sekretarz sporządza protokół, który podpisuje wraz z osobą prowadząca posiedzenie. Protokół powinien w sposób zwięzły oddawać przebieg posiedzenia oraz wynik głosowania poszczególnych uchwał.
 5. Do protokołu dołącza się:
 6. imienną listę uczestników posiedzenia wraz z ich podpisami
 7. porządek obrad
 8. teksty podjętych uchwał, podpisane przez sekretarza i osobę prowadząca posiedzenie.
 9. Protokół wraz z załącznikami przekazywany jest Burmistrzowi Wadowic w terminie 14 dni od daty posiedzenia.

Wprowadzono: 30 listopada 2016