Zasady powoływania Wadowickiej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania

Jesteś tutaj : Strona główna / Urząd / Samorząd / Rada Sportu / Zasady powoływania Wadowickiej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania

Zarządzenie Nr 0050.66.2015.OR
Burmistrza Wadowic
z dnia 3 marca 2015 roku

w sprawie: zasad powoływania członków Wadowickiej Rady Sportu oraz Regulaminu działania Rady

Na podstawie art. 30 ust.1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. 2013, poz.594 z późn. zmianami) oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (t.j. Dz.U. 2014, poz.715)

Burmistrz Wadowic zarządza, co następuje:

§ 1
1. Wadowicka Rada Sportu, zwana dalej „Radą”, składa się z przedstawicieli organizacji
i instytucji z terenu Gminy Wadowice realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej
i sportu.

2. Rada składa się z minimum 5 członków, którzy zobowiązani są do uczestnictwa w jej pracach.

3. Skład Rady ustalany jest zarządzeniem Burmistrza Wadowic, spośród kandydatów zgłaszanych przez podmioty, o których mowa w ust. 1, z zachowaniem odpowiedniej ich reprezentacji
w Radzie.

4. Burmistrz odwołuje członka  ze składu Rady w przypadku:

1) cofnięcia rekomendacji dla członka przez podmiot reprezentowany,
2) rezygnacji z członkostwa w Radzie.
3) gdy członek nie uczestniczy w pracach Rady.

5. Do zmiany składu Rady stosuje się tryb właściwy do jego ustalenia.
§ 2
Kadencja Rady trwa cztery lata. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.
§ 3
Ustalam Regulamin Wadowickiej Rady Sportu stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi właściwego ze względu na zakres działania Wydziału Urzędu Miejskiego w  Wadowicach.
§ 5
Traci moc Zarządzenie Nr 92/OR/2011 Burmistrza Wadowic z dnia 17 marca 2011 roku.
§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 4 marca 2016