Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych dla III edycji budżetu obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych dla III edycji budżetu obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych dla III edycji budżetu obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji pod nazwą: „BO Małopolska”.

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Kampania służyć ma zwiększeniu świadomości mieszkańców Małopolski dotyczącej III edycji budżetu obywatelskiego, kształtowaniu i wzmacnianiu aktywności obywatelskiej oraz zwiększaniu partycypacji społecznej mieszkańców Małopolski poprzez ich czynne włączenie i zaangażowanie w całym procesie wdrażania i realizacji budżetu obywatelskiego Województwa Małopolskiego (w szczególności do tworzenia i zgłaszania przez mieszkańców własnych projektów zadań w ramach budżetu obywatelskiego oraz do brania udziału w głosowaniu na wybrane zadania).

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w terminie do 1 marca 2018 roku do godz.16:00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od terminu zakończenia naboru ofert.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1418397,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-wojewodztwa-malopolskiego-w-obszarze-dzialal.html

    Galeria zdjęć