O wydziale


PRACOWNICY


Wydział Infrastruktury i Rozwoju

 

Kierownik Wydziałuwydziałowy - zdjęcie

mgr inż. Anna Bernaś
tel./ fax. 33 873 18 11/15 wew. 231
e-mail: abernas@wadowice.pl

 

____________________________________________________________

Zespół stanowisk ds. uzgodnień branżowych
i utrzymania bieżącego dróg

____________________________________________________________

mgr inż. Marek Góra
stanowisko ds. bieżącego utrzymania dróg miejskich
tel: 33 873 18 11 wew. 270
e-mail: mgora@wadowice.pl

mgr inż. Magdalena Tyrpa – Indyk
stanowisko ds. uzgodnień branżowych
tel: 33 873 18 11 wew. 270
e-mail: mtyrpaindyk@wadowice.pl

inż. Jarosław Gryga
stanowisko  ds. bieżącego utrzymania dróg wiejskich
tel: 33 873 18 11 wew. 215
e-mail: jgryga@wadowice.pl

inż. Maciej Sadowski
stanowisko  ds. bieżącego utrzymania dróg wiejskich
tel: 33 873 18 11 wew. 215
e-mail: msadowski@wadowice.pl


Zadania Zespołu:

 1. Realizacja zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg będących w czasowym lub stałym zarządzie
  Gminy Wadowice.
 2. Realizacja i nadzorowanie zamówień w zakresie bieżących prac remontowych oraz usług na drogach gminnych oraz drogach będących w zarządzie Gminy Wadowice, w tym:
  – robót awaryjnych i remontowych;
  – remontów cząstkowych;
  – bieżącej konserwacji dróg;
  – bieżącego monitoringu i czyszczenia kanalizacji deszczowej;
  – utrzymania zimowego;
  – oczyszczania dróg;
  – koszenia poboczy;
  – innych niezbędnych prac remontowych i usług niezbędnych do bieżącego utrzymania prawidłowego stanu technicznego i funkcjonalnego dróg.
 1. Bieżąca kontrola w terenie stanu dróg gminnych oraz dróg będących w zarządzie Gminy Wadowice pod kątem ich bieżącej funkcjonalności oraz potrzeb remontowych i konserwacyjnych.
 2. Rozpatrywanie bieżących wniosków mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji w zakresie uzgodnień branżowych dotyczących:
  – opiniowania lokalizacji i uzgadniania projektów technicznych urządzeń oraz obiektów liniowych naziemnych, podziemnych i nadziemnych umieszczanych w pasie
  drogowym;
  – uzgadniania projektów wjazdów i wyjazdów do istniejących oraz nowo projektowanych obiektów zgodnie z ustawą o drogach publicznych;
  – uzgadniania budowy ogrodzeń od strony dróg publicznych.
 1. Współpraca z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Powiatowym Zarządem Dróg w zakresie budowy, przebudowy, remontów oraz bieżącego utrzymania i konserwacji dróg krajowych  i powiatowych na terenie Gminy Wadowice.

_________________________________________________________________________________________

Zespół stanowisk ds. inżynierii ruchu, transportu i energetyki
_________________________________________________________________________________________

mgr inż. Krzysztof Grajny
stanowisko ds. transportu i energetyki
tel: 33 873 18 11 wew. 283
e-mail: kgrajny@wadowice.pl

Roman Gawlik
stanowisko ds. inżynierii ruchu drogowego
tel: 33 873 18 11 wew. 283
e-mail: rgawlik@wadowice.pl

mgr Ewelina Krzyżanowska – Holcman
stanowisko ds. zajęcia i kontroli pasa drogowego
tel: 33 873 18 11 wew. 166
e-mail: ekrzyzanowska@wadowice.pl


Zadania Zespołu:

 1. Opracowywanie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych oraz drogach będących w zarządzie Gminy Wadowice.
 2. Bieżąca obsługa oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych oraz dróg będących w zarządzie Gminy Wadowice.
 3. Rozpatrywanie bieżących wniosków w zakresie organizacji ruchu drogowego na terenie miasta i Gminy Wadowice.
 4. Uzgadnianie, opiniowanie oraz wydawanie zezwoleń na prowadzenie imprez powodujących utrudnienia w ruchu lub wymagających korzystania z dróg w sposób szczególny.
 5. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich.
 6. Prowadzenie ewidencji dróg gminnych.
 7. Utrzymanie i administrowanie pasem drogowym dróg gminnych oraz dróg będących w zarządzie Gminy Wadowice poprzez rozpatrywanie bieżących wniosków mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji w zakresie wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących zajęcia pasa drogowego na potrzeby:- prowadzenia robót w pasie drogowym;- umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;- umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
 8. Realizacja robót inwestycyjnych w zakresie budowy, przebudowy i remontu oświetlenia ulicznego w ciągach dróg gminnych oraz dróg będących w zarządzie Gminy Wadowice.
 9. Nadzór nad realizacją zadania bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy.
 10. Opracowywanie planów rozwoju sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wadowice.
 11. Współpraca przy wdrażaniu Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wadowice w zakresie ograniczenia zapotrzebowania Gminy na energię elektryczną.
 12. Rozpatrywanie bieżących wniosków mieszkańców Gminy Wadowice w zakresie oświetlenia ulicznego Gminy.
 13. Pełnienie zadań Organizatora zbiorowego transportu publicznego zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r.o publicznym transporcie zbiorowym.
 14. Zarządzanie i administrowanie zbiorowym transportem publicznym na terenie Gminy Wadowice.

_________________________________________________________________________________________

Zespół stanowisk ds. planowania i realizacji inwestycji drogowych
_________________________________________________________________________________________

mgr inż. Tomasz Mżyk
stanowisko ds. nadzoru technicznego inwestycji drogowych
tel: 33 873 18 11 wew. 209
e-mail: tmzyk@wadowice.pl

mgr inż. Justyna Młynarczyk
stanowisko ds. realizacji projektów inwestycyjnych w infrastrukturze drogowej
tel: 33 873 18 11 wew. 166
e-mail: jmlynarczyk@wadowice.pl

inż. Kinga Gliwa
stanowisko ds. realizacji projektów inwestycyjnych w infrastrukturze drogowej
tel: 33 873 18 11 wew. 209
e-mail: kgliwa@wadowice.pl

mgr inż. Paulina Kencka
stanowisko ds. realizacji projektów inwestycyjnych w infrastrukturze drogowej
tel: 33 873 18 11 wew. 166
e-mail: pkencka@wadowice.pl

 


Zadania Zespołu:

 1. Realizacja zadań w zakresie projektowania dróg gminnych oraz dróg będących
  w zarządzie Gminy Wadowice.
 2. Opracowywanie planów zagospodarowania i rozwoju sieci drogowej dróg gminnych na terenie Gminy Wadowice.
 3. Realizacja inwestycji w zakresie budowy i przebudowy dróg gminnych oraz dróg będących w zarządzie Gminy Wadowice.


 

Referat Techniczno – Inwestycyjny

Kierownik Referatu

mgr inż. Roman Kawaler
tel: 33 873 18 11 wew. 231
e-mail: rkawaler@wadowice.pl

___________________________________________________________________________________

Zespół stanowisk ds. planowania i realizacji inwestycji w budownictwie kubaturowym
_________________________________________________________________________________________

mgr inż. arch.; inż. arch. kraj. Katarzyna Maciąg – Pająk
stanowisko ds. realizacji projektów inwestycyjnych w budownictwie komunalnym
tel: 33 873 18 11 wew. 114
e-mail: kmaciag@wadowice.pl

inż. Ewa Kufel
stanowisko ds. realizacji projektów inwestycyjnych w budownictwie komunalnym
tel: 33 873 18 11 wew. 114
e-mail: ekufel@wadowice.pl


Zadania Zespołu:

 1. Realizacja zadań w zakresie projektowania kubaturowych obiektów komunalnych na terenie Gminy Wadowice.
 2. Realizacja inwestycji w zakresie budowy, przebudowy kubaturowych obiektów komunalnych, w tym:- budynków komunalnych;
  – placów targowych;
  – cmentarzy;
  – obiektów sportowych i rekreacyjnych.
 3. Opracowywanie planów zagospodarowania i rozwoju budownictwa komunalnego na terenie Gminy Wadowice.

______________________________________________________________________________________

Zespół stanowisk ds. administracji gminnym zasobem lokalowym
_________________________________________________________________________________________

lic. Katarzyna Ciepły
stanowisko ds. administracyjnych zasobów komunalnych
tel: 33 873 18 11 wew. 206
e-mail: kcieply@wadowice.pl

mgr Anna Stanek
stanowisko ds. rozliczeń należności czynszowych
tel: 33 873 18 11 wew. 206
e-mail: astanek@wadowice.pl

mgr Justyna Dankiewicz
stanowisko ds. rozliczeń należności czynszowych
tel: 33 873 18 11 wew. 206
e-mail: jdankiewicz@wadowice.pl


Zadania Zespołu:

 1. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem lokali mieszkalnych oraz lokali socjalnych wchodzących
  w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, w tym:
  – wydawanie i przyjmowanie wniosków o najem lokali mieszkalnych, socjalnych;
  – wydawanie i przyjmowanie wniosków o wstąpienie w najem po zmianie najemcy;
  – wydawanie i przyjmowanie wniosków o zmianę mieszkań.
 2. Nadzór nad sprawami z zakresu gospodarki lokalami użytkowymi będącymi własnością Gminy Wadowice.
 3. Współpraca z właścicielami lokali mieszkalnych i przedstawicielami najemców
  w sprawach dotyczących zarządzania lokalami tworzącymi mieszkaniowy zasób gminy.
 4. Koordynacja działań w zakresie zawierania i rozwiązywania umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy.
 5. Rozliczanie finansowe mediów dostarczanych do lokali i mieszkań dla których Gmina jest zarządcą.
 6. Rozliczanie opłat czynszowych wnoszonych przez najemców mieszkań i lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy.
 7. Nadzór administracyjny nad działalnością placów targowych w Wadowicach.

_________________________________________________________________________________________

Zespół stanowisk ds. bieżącej obsługi i remontów w gminnym zasobie lokalowym
_________________________________________________________________________________________

mgr inż. Aneta Zaczyńska
stanowisko ds. remontów mieszkań i lokali komunalnych
tel: 33 873 18 11 wew. 219
e-mail: azaczynska@wadowice.pl

mgr inż. Piotr Bartel
stanowisko ds. obsługi gospodarki mieszkaniowej oraz remontów obiektów komunalnych
tel: 33 873 18 11 wew. 219
e-mail: pbartel@wadowice.pl


Zadania Zespołu:

 1. Realizacja planowych i awaryjnych robót remontowych w mieszkaniowym i lokalowym zasobie gminy orazw placówkach oświatowych.
 2. Zlecanie i nadzorowanie realizacji projektów architektonicznych dla robót remontowych zasobu mieszkaniowego i lokalowego Gminy oraz placówek oświatowych.
 3. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego budynków, lokali
  i mieszkań wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego i lokalowego gminy,
  a także placówek oświatowych.
 4. Współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi.
 5. Realizacja remontów budynków we wspólnotach mieszkaniowych oraz budynków administracji zleconej.
 6. Realizacja zadań remontowych oraz bieżących prac z zakresu:
  – utrzymania placów targowych zlokalizowanych na terenie;
  – placów zabaw, obiektów sportowych i rekreacyjnych;
  – obiektów małej architektury na terenie Gminy Wadowice.
 7. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego placów zabaw, obiektów sportowychi rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wadowice.
 8. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem i utrzymaniem cmentarzy komunalnych, w tym realizacja zadań w zakresie:-  administrowania cmentarzami komunalnymi Gminy Wadowice;
  – rozbudowy terenów cmentarzy komunalnych;
  – remontów istniejącej infrastruktury zlokalizowanej na cmentarzach komunalnych;
  – bieżącego utrzymania cmentarzy komunalnych oraz Domu Przedpogrzebowego;
  – ewidencji grobów na cmentarzach komunalnych Gminy Wadowice.
 9. Nadzór i opieka nad miejscami pamięci narodowej, cmentarzami, grobami
  i mogiłami wojennymi z okresu I i II wojny światowej zlokalizowanymi na terenie Gminy Wadowice.
 10. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Wadowice w ramach porozumienia z Wojewodą Małopolskim.

Wprowadzono: 4 stycznia 2018