O wydziale


PRACOWNICY


Wydział Infrastruktury i Rozwoju

 

Kierownik Wydziałuwydziałowy - zdjęcie

mgr inż. Przemysław Bieńkowski
tel./ fax. 33 873 18 11/15 wew. 114
e-mail: pbienkowski@wadowice.pl

 

____________________________________________________________

Zespół stanowisk ds. uzgodnień branżowych
i utrzymania bieżącego dróg

____________________________________________________________

mgr inż. Marek Góra
stanowisko ds. bieżącego utrzymania dróg miejskich
tel: 33 873 18 11 wew. 270
e-mail: mgora@wadowice.pl

mgr inż. Magdalena Tyrpa – Indyk
stanowisko ds. uzgodnień branżowych
tel: 33 873 18 11 wew. 270
e-mail: mtyrpaindyk@wadowice.pl

inż. Jarosław Gryga
stanowisko  ds. bieżącego utrzymania dróg wiejskich
tel: 33 873 18 11 wew. 215
606 321 130
e-mail: jgryga@wadowice.pl

inż. Maciej Sadowski
stanowisko  ds. bieżącego utrzymania dróg wiejskich
tel: 33 873 18 11 wew. 215
606 321 130
e-mail: msadowski@wadowice.pl


Zadania Zespołu:

 1. Realizacja zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg będących w czasowym lub stałym zarządzie
  Gminy Wadowice.
 2. Realizacja i nadzorowanie zamówień w zakresie bieżących prac remontowych oraz usług na drogach gminnych oraz drogach będących w zarządzie Gminy Wadowice, w tym:
  – robót awaryjnych i remontowych;
  – remontów cząstkowych;
  – bieżącej konserwacji dróg;
  – bieżącego monitoringu i czyszczenia kanalizacji deszczowej;
  – utrzymania zimowego;
  – oczyszczania dróg;
  – koszenia poboczy;
  – innych niezbędnych prac remontowych i usług niezbędnych do bieżącego utrzymania prawidłowego stanu technicznego i funkcjonalnego dróg.
 1. Bieżąca kontrola w terenie stanu dróg gminnych oraz dróg będących w zarządzie Gminy Wadowice pod kątem ich bieżącej funkcjonalności oraz potrzeb remontowych i konserwacyjnych.
 2. Rozpatrywanie bieżących wniosków mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji w zakresie uzgodnień branżowych dotyczących:
  – opiniowania lokalizacji i uzgadniania projektów technicznych urządzeń oraz obiektów liniowych naziemnych, podziemnych i nadziemnych umieszczanych w pasie
  drogowym;
  – uzgadniania projektów wjazdów i wyjazdów do istniejących oraz nowo projektowanych obiektów zgodnie z ustawą o drogach publicznych;
  – uzgadniania budowy ogrodzeń od strony dróg publicznych.
 1. Współpraca z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Powiatowym Zarządem Dróg w zakresie budowy, przebudowy, remontów oraz bieżącego utrzymania i konserwacji dróg krajowych  i powiatowych na terenie Gminy Wadowice.

_________________________________________________________________________________________

Zespół stanowisk ds. inżynierii ruchu, transportu i energetyki
_________________________________________________________________________________________

mgr inż. Krzysztof Grajny
stanowisko ds. transportu i energetyki
tel: 33 873 18 11 wew. 283
e-mail: kgrajny@wadowice.pl

Roman Gawlik
stanowisko ds. inżynierii ruchu drogowego
tel: 33 873 18 11 wew. 283
e-mail: rgawlik@wadowice.pl

mgr Ewelina Krzyżanowska – Holcman
stanowisko ds. zajęcia i kontroli pasa drogowego
tel: 33 873 18 11 wew. 166
e-mail: ekrzyzanowska@wadowice.pl


Zadania Zespołu:

 1. Opracowywanie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych oraz drogach będących w zarządzie Gminy Wadowice.
 2. Bieżąca obsługa oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych oraz dróg będących w zarządzie Gminy Wadowice.
 3. Rozpatrywanie bieżących wniosków w zakresie organizacji ruchu drogowego na terenie miasta i Gminy Wadowice.
 4. Uzgadnianie, opiniowanie oraz wydawanie zezwoleń na prowadzenie imprez powodujących utrudnienia w ruchu lub wymagających korzystania z dróg w sposób szczególny.
 5. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich.
 6. Prowadzenie ewidencji dróg gminnych.
 7. Utrzymanie i administrowanie pasem drogowym dróg gminnych oraz dróg będących w zarządzie Gminy Wadowice poprzez rozpatrywanie bieżących wniosków mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji w zakresie wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących zajęcia pasa drogowego na potrzeby:- prowadzenia robót w pasie drogowym;- umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;- umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
 8. Realizacja robót inwestycyjnych w zakresie budowy, przebudowy i remontu oświetlenia ulicznego w ciągach dróg gminnych oraz dróg będących w zarządzie Gminy Wadowice.
 9. Nadzór nad realizacją zadania bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy.
 10. Opracowywanie planów rozwoju sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wadowice.
 11. Współpraca przy wdrażaniu Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wadowice w zakresie ograniczenia zapotrzebowania Gminy na energię elektryczną.
 12. Rozpatrywanie bieżących wniosków mieszkańców Gminy Wadowice w zakresie oświetlenia ulicznego Gminy.
 13. Pełnienie zadań Organizatora zbiorowego transportu publicznego zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r.o publicznym transporcie zbiorowym.
 14. Zarządzanie i administrowanie zbiorowym transportem publicznym na terenie Gminy Wadowice.

_________________________________________________________________________________________

Zespół stanowisk ds. planowania i realizacji inwestycji drogowych
_________________________________________________________________________________________

mgr inż. Tomasz Mżyk
stanowisko ds. nadzoru technicznego inwestycji drogowych
tel: 33 873 18 11 wew. 209
e-mail: tmzyk@wadowice.pl

mgr inż. Mateusz Kajfasz
stanowisko ds. realizacji projektów inwestycyjnych w infrastrukturze drogowej
tel: 33 873 18 11 wew. 166
e-mail: mkajfasz@wadowice.pl

inż. Kinga Gliwa
stanowisko ds. realizacji projektów inwestycyjnych w infrastrukturze drogowej
tel: 33 873 18 11 wew. 209
e-mail: kgliwa@wadowice.pl


Zadania Zespołu:

 1. Realizacja zadań w zakresie projektowania dróg gminnych oraz dróg będących
  w zarządzie Gminy Wadowice.
 2. Opracowywanie planów zagospodarowania i rozwoju sieci drogowej dróg gminnych na terenie Gminy Wadowice.
 3. Realizacja inwestycji w zakresie budowy i przebudowy dróg gminnych oraz dróg będących w zarządzie Gminy Wadowice.


 

Wprowadzono: 4 stycznia 2018