Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Wadowice

Jesteś tutaj : Strona główna / Urząd / Wydziały / Wydział Infrastruktury i Rozwoju / Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Wadowice

Utrzymanie dróg gminnych, ulic, mostów i placów, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 t.j.) oraz art. 5 ust. 4, ust. 5 oraz ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, należy do zadań własnych Gminy. Znaczący zakres zadania stanowi zimowe utrzymanie dróg. Gmina Wadowice utrzymuje w pełnym zakresie drogi gminne na terenie miasta i sołectw, a także drogi powiatowe na terenie miasta zgodnie z porozumieniem, zawartym z Powiatem Wadowickim, z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Wadowicki zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Wadowice.

Aktualnie zadanie realizowane jest przez łącznie 7 Wykonawców, z którymi Gmina Wadowice podpisała umowy na realizację usług w trzech sezonach zimowych tj. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. Katalog usług, jakie zobowiązani są świadczyć Wykonawcy obejmuje m. in.

 • Mechaniczne odśnieżanie;
 • Mechaniczne odśnieżanie z posypywaniem;
 • Ręczne odśnieżanie;
 • Ręczne posypywanie;
 • Ręczne odkuwanie lodu;
 • Mechaniczne posypywanie;
 • Oczyszczanie pozimowe ręczne;
 • Oczyszczanie pozimowe mechaniczne.

Przedmiot zamówienia podzielony został na trzynaście zakresów,
w ramach których wydzielono drogi, ulice i ciągi piesze, które Wykonawcy zobowiązani są do utrzymywania zgodnie z ustalonymi, w Operacie Zimowego Utrzymania Dróg, standardach jakościowych.

Wykonawcy odpowiedzialni za zakresy zimowego utrzymania dróg w latach 2016 – 2019:

 1. Zakres I : F.U.H.P. Transkop Łukasz Sopicki;
 2. Zakres II, III, IV, VII, XIII : OSP Chocznia;
 3. Zakres V, XI : F.H.U-T. „ZWK” Zofia Kołek;
 4. Zakres VI, XII : Usługi Rolnicze i Transportowe Grzegorz Mojski;
 5. Zakres IX : Mateusz Dziewiński;
 6. Zakres VIII : AGRO – KOM Michał Kania;
 7. Zakres X : „STOPIAK” Stopa Sławomir.

MAPA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA WADOWICE

56870 - Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Wadowice

Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta wydzielono w ramach zakresów: I, II, III, IV.


MAPA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE GMINY WADOWICE

56869 - Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Wadowice

Akcja Zimowego Utrzymania Dróg jest na bieżąco monitorowana i nadzorowana przez Pracowników Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Urzędu Miejskiego, pełniących rolę Koordynatora akcji „ZUD”

W ramach akcji ZUD dyżury pełnią:

 1. Jarosław Gryga                         – Podinspektor w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju;
 2. Magdalena Tyrpa- Indyk        – Specjalista w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju;
 3. Marek Góra                                – Specjalista w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju.

Z Koordynatorem akcji ZUD na terenie Gminy Wadowice można kontaktować się 24 h na dobę (w okresie realizacji ZUD) pod, specjalnie uruchomionym nr telefonu: 606 321 130 lub mailowo na adres: zud@wadowice.pl.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku dróg powiatowych na terenie Powiatu Wadowickiego, należy kontaktować się z pracownikami Starostwa Powiatowego w Wadowicach.

OSOBY INFORMUJĄCE NA TEMAT ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH:

Kierownik Wydziału  – Piotr Lempart – tel. 606 647 305
Zastępca kierownika – Marcin Wrona – tel. 606 647 299
Podinspektor – Dawid Kowalczyk – tel. 606 647 306                      
Podinspektor – Piotr Kruk – tel. 694 529 796

Szczegółowe zasady organizacji, kontroli i standardów realizacji ZUD określono w Operacie Zimowego Utrzymania Dróg na lata 2016 – 2019.

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 27 marca 2017