Sprawy społeczne

Wydział Spraw Społecznych

KierownikTomasz Dyrcz
e-mail: tdyrcz@wadowice.pl
33 82 336 23 w. 119
Pracownicy

mgr Jolanta Walas – stanowisko ds. dowodów osobistych
e-mail: jwalas@wadowice.pl, 338731811 wew. 226

mgr Małgorzata Danek – stanowisko ds. dowodów osobistych
e-mail: mdanek@wadowice.pl, 338731811 wew. 222

mgr Honorata Moskała-Paździora – stanowisko ds. ewidencji ludności i postępowań administracyjnych w zakresie wymeldowania i zameldowania e-mail: hmoskalapazdziora@wadowice.pl, 338731811 wew. 262

mgr Bartosz Warchał – stanowisko ds. ewidencji ludności
e-mail: bwarchal@wadowice.pl, 338731811 wew. 221

Krystyna Piwowarczyk – działalność gospodarcza
e-mail: kpiwowarczyk@wadowice.pl, 8731811 w.223

Jan Niemczyk – działalność gospodarcza
e-mail: jniemczyk@wadowice.pl, 8731811 w.268Charakterystyka Wydziału

Ewidencja ludności i dowody osobiste:
- Sprawy związane z ewidencją ludności ,
- Prowadzenie spraw meldunkowych,
- Prowadzenie stałego rejestru wyborców,
- Postępowania administracyjne w zakresie wymeldowania i zameldowania,
- Dowody osobiste.

Ewidencja działalności gospodarczej:
- Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej,
- Wydawanie zaświadczeń o przedsiębiorcy figurującym w  archiwalnej ewidencji działalności gospodarczej,
- Zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej na terenie Gminy Wadowice,
- Zgromadzenia publiczne,
- Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, -Zezwolenia na regularny przewóz osób.

Lista załatwianych spraw

Dowody osobiste:
- przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego
- przyjmowanie zawiadomień o utracie dowodu osobistego
- wydawanie dowodów osobistych
- wydawanie zaświadczeń z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
- udostępnianie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
- archiwizacja dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Osoby odpowiedzialne: (Małgorzata Danek, Jolanta Walas)

Ewidencja ludności:
- przyjmowanie formularzy dot. zameldowania, wymeldowania, wyjazdu poza granice RP oraz powrotu z wyjazdu poza granice RP
- przyjmowanie wniosków o nadanie numeru PESEL
- udostępnianie danych  jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL
- przyjmowanie wniosków o udostępnienie rejestru wyborców
- przyjmowanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w części A/B
- przyjmowanie wniosków o udostępnienie spisu wyborców
- przyjmowanie wniosków o skreślenie z rejestru wyborców
- przyjmowanie wniosków o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
- przyjmowanie deklaracji zawierającej informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców
- wydawanie zaświadczeń potwierdzających zameldowanie i wymeldowanie z rejestru mieszkańców

Osoby odpowiedzialne: Bartosz Warchał, Honorata Moskała-Paździora

- prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wymeldowania i zameldowania ( osoba odpowiedzialna: Honorata Moskała-Paździora)

Pliki do pobrania: