Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

USC

KierownikTomasz Dyrcz
e-mail: tdyrcz@wadowice.pl
33 82 336 23 w. 119
PracownicyZastępca kierownika  Joanna Talaga  jtalaga@wadowice.pl  33 82 336 23 w. 265 ,
Helena Palmirska hpalmirska@wadowice.pl  33 82 336 23 w. 120

Charakterystyka Wydziału

Urząd stanu cywilnego dokonuje rejestracji urodzeń, małżeństw, zgonów poprzez sporządzanie aktów stanu cywilnego. USC wydaje też odpisy skrócone oraz zupełne z aktów stanu cywilnego. Ponadto urząd stanu cywilnego jest właściwy m.in. w sprawach:
przyjmowania oświadczeń woli:
- o zawarciu związku małżeńskiego;
- o uznaniu ojcostwa.
wydawania decyzji:
- sprostowania lub uzupełnienia treści aktu stanu cywilnego;
- wpisania treści zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego;
- o zmianie imienia i nazwiska.
wydawania zaświadczeń:
- stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
- o zdolności prawnej dla obywateli polskich do zawarcia związku małżeńskiego za granicą;

Najważniejszym aktem prawnym regulującym sprawy związane z rejestracją stanu cywilnego jest Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. "Prawo o aktach stanu cywilnego" (Dz.U. 2014 poz. 1741)..

Lista załatwianych spraw:

* zgłoszenie urodzenia dziecka
* wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa
* zgłoszenie zgonu
* przyjęcie oświadczenia od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
* przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia dziecka
* wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia
* nadanie dziecku nazwiska męża matki/żony ojca
* przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka poczętego lub dziecka narodzonego
* Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo
* zmiana imienia i/lub nazwiska
* odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
* sprostowanie aktu stanu cywilnego
* uzupełnienie aktu stanu cywilnego
* wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg
* rejestracja zdarzenia z zakresu stanu cywilnego, które nastąpiło za granicą i nie zostało zarejestrowane
* odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego

Wnioski do pobrania:

Odtworzenie aktu stanu cywilnego
Odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego
Sprostowanie aktu stanu cywilnego
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Wpisanie zagranicznego aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego
Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia
Zmiana imienia i nazwiska
Pozostałe wnioski