Uznanie ojcostwa

Jesteś tutaj : Strona główna / Urząd / Wydziały / Urząd Stanu Cywilnego / Uznanie ojcostwa

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Dokumenty tożsamości rodziców dziecka:

* dowód osobisty lub paszport

OPŁATY:
Zwolnione z opłaty.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:
Urząd Stanu Cywilnego w Wadowicach.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego w Wadowicach.

TERMIN ODPOWIEDZI:
Niezwłocznie. Do 7 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Jeżeli kierownik USC odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, nie później niż w terminie 7 dni na piśmie powiadamia mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka, i matkę dziecka o przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.

UWAGI:

1. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecka pełnoletniości.

2. Mężczyzna i kobieta, którym kierownik USC odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa mogą zwrócić się z wnioskiem o uznanie ojcostwa do sądu opiekuńczego.

3. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.

4. W przypadku uznania ojcostwa dziecka poczętego a jeszcze nie urodzonego dowodem stwierdzającym ciążę kobiety jest zaświadczenie o ciąży.

5. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydaje na wniosek matki lub ojca dziecka pisemne zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa.

6. Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa można złożyć przed wybranym kierownikiem USC lub polskim konsulem.

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016.2064 t.j)

  1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2017.682 t.j.)

2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 z dn. 9.12.2015r.)

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 4 lipca 2018