Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia

Jesteś tutaj : Strona główna / Urząd / Wydziały / Urząd Stanu Cywilnego / Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie odpisu skróconego / zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu.
 2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 3. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

OPŁATY:

 1. 22 zł – opłata skarbowa za odpis skrócony,
 2. 33 zł – opłata skarbowa za odpis zupełny,
 3. 24 zł – opłata skarbowa za zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
 4. 24 zł – opłata skarbowa za zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego,
 5. 38 zł – opłata skarbowa za zaświadczenie o stanie cywilnym,
 6. 26 zł – opłata skarbowa za inne zaświadczenia.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wadowicach lub bezpośrednio w kasie Urzędu. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wadowicach www.wadowice.pl znajduje się nr rachunku bankowego.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:
Urząd Stanu Cywilnego w Wadowicach.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego w Wadowicach.

TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 10 dni roboczych.

TRYB ODWOŁAWCZY:

 1. Od decyzji, odmawiającej wydania odpisu, wydanej przez Kierownika USC w Wadowicach, przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego, za pośrednictwem kierownika USC,
  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 2. Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Wojewody Małopolskiego, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

UWAGI:

 1. Z rejestru stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, zaświadczenia o stanie cywilnym oraz inne zaświadczenia dotyczące urzędowego potwierdzenia określonych faktów.

  PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016.2064 t.j)

 2. Podmioty uprawnione do uzyskania odpisów i zaświadczeń: osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy oraz inne osoby, które wykażą interes prawny. Podmioty uprawnione do uzyskania zaświadczenia o stanie cywilnym –  osoba, której akt dotyczy (art. 49 ust. 3 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego).
 3. Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu lub okazaniem potwierdzonego przez sąd pozwu sądowego względnie zawiadomienia organu administracyjnego o toczącym się postępowaniu.
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2018.1044 t.j.
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.)

WNIOSKI DO POBRANIA:

 1. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
 3. Wniosek o wydanie zaświadczenia

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 22 września 2016