Dowiedz się więcej: najczęściej zadawane pytania.

Jesteś tutaj : Strona główna / Urząd / Wydziały / Wydział Ochrony Środowiska / Gospodarka odpadami komunalnymi / Dowiedz się więcej: najczęściej zadawane pytania.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi:

1. Co znajduje się w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za co płacimy?

Odp. Opłata pokrywa koszty:

  • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości:
    – odbierana jest każda ilość odpadów wytworzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Odpady z nieruchomości niezamieszkałych,
    będą odbierane w ilości zgłaszanej w deklaracji z pojemników do tego przeznaczonych.
    – W Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w ramach opłaty przyjmowane będą odpady poremontowe takie ja: odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów w ilości do 1tony miesięcznie.
  • tworzenia i utrzymania Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  • obsługi administracyjnej systemu

2. Czy stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmują podatek VAT?

Odp. Nie, opłata jest dochodem gminy i nie podlega VAT.

3. Czy to mieszkaniec ma obowiązek uiszczać opłatę do UM , czy zrobi to za niego zarząd nieruchomości:

Odp. Dla nieruchomości wielolokalowych, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości spoczywają na osobach sprawujących zarząd

4. Gdzie oddać dywan, telewizor, zużyte oleje samochodowe, wielkogabarytowe itp.?

Odp. Odpady wielkogabarytowe oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Choczni ul. Kościuszki 304. PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 – 18:00 oraz w trzecią sobotę każdego miesiąca w godz. 7:00 – 13:00.

5. Jakie odpady można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Choczni?

W ramach działalności PSZOK przyjmowane będą następujące odpady powstające w gospodarstwach domowych na terenie gminy Wadowice:

Lp. Rodzaj odpadu
 1  Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
 2  Odpady wielogabarytowe
 3  Papier, tektura,opakowania z papieru i tektury
 4  Szkło i opakowania ze szkła
 5  Opakowania wielomateriałowe
 6  Tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych
 7  Metale i opakowania z metali
 8  Zużyte opony
 9  Odpady ulegające biodegradacji(zielone)
 10  Przeterminowane leki
 11  Rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne
 12  Detergenty
 13  Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice
 14  Środki ochrony roślin
 15  Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
 16  Zużyte baterie i akumulatory
 17  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Przyjmowanie wymienionych rodzajów odpadów dostarczonych przez mieszkańców będzie się odbywało po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego zamieszkanie na terenie gminy Wadowice (np. umowy najmu, dowodu osobistego, potwierdzenia dokonywania opłat za odbiór odpadów komunalnych itp.).

6. Proszę podać numer konta na które należy wpłacać należność za odpady komunalne:

Odp. Numery kont za odpady komunalne są indywidualne dla każdej zgłoszonej deklaracji.

7. Proszę podać terminy opłat za odpady?

Odp. Wpłat dokonujemy kwartalnie, pierwszy termin wpłaty upływa 15 lutego, następny 15 czerwca, 15 września i 15 grudnia.

8. Gdzie można dostać worki na segregację?

Odp. Worki na segregację dostarcza Wykonawca, tzn. Wykonawca przekazuje każdorazowo taką ilość worków na odpady segregowane jaką mieszkaniec przy danym odbiorze przekazuje,  obowiązuje zasada „worek za worek”. Dodatkowe worki można pobrać w Biurze Obsługi Klienta wykonawcy w Wadowicach Plac Jana Pawła II 9.

9. Gdzie należy zgłaszać nieodebrane odpady, niedostarczone worki?

Odp. Takie sytuacje należy zgłaszać bezpośrednio do Wykonawcy lub poprzez zgłoszenie reklamacyjne w Urzędzie Miejskim w Wadowicach.

10. Kiedy należy składać deklarację pierwotną lub korektę?

Odp. Deklarację pierwotną należy zgłosić w terminie do 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub postania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, natomiast korektę w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

11. Czy dzieci także należy ująć w systemie gospodarki odpadami?

Odp. Tak, system gospodarki odpadami w gminie Wadowice naliczany jest od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

12. W jakich workach i w jakim czasie można oddawać odpady zielone?

Odp. W workach brązowych, w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada, zgodnie
z harmonogramem.

13. Gdzie można oddać przeterminowane leki?

Odp. Należy oddawać do aptek, w których rozmieszczone są specjalnie przygotowane pojemniki. Wykaz aptek jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w zakładce Czysta Gmina.

14. Na jakie konto należy dokonywać przelewy bankowe za odpady komunalne?

Odp. Każda osoba, która złożyła deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymała indywidualny nr konta bankowego na który należy uiszczać opłatę.

15. Kto jest zobowiązany do dostarczenia mieszkańcom harmonogramów wywozu odpadów oraz kodów?

Odp. Harmonogramy wywozu odpadów oraz kody dostarcza Wykonawca PUK EMPOL, Wadowice Plac Jana Pawła II 9.

16. Czy wszystkie worki i pojemniki należy oklejać kodami?

Odp. Tak, wszystkie worki oraz pojemniki z odpadami komunalnymi i segregacją należy oklejać kodami.

Wprowadzono: 16 lutego 2016